ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hot-bloode

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hot-bloode-, *hot-bloode*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hot-blooded    (j) hˈɒt-blˈʌdɪd (h o1 t - b l uh1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血潮;血汐[ちしお, chishio] (n) (1) blood spilt from the body; (2) blood circulating within the body (often as a metaphor for strong emotion or hot-bloodedness) [Add to Longdo]
少壮血気[しょうそうけっき, shousoukekki] (n,adj-no) young and hot-blooded (impetuous) [Add to Longdo]
熱血漢[ねっけつかん, nekketsukan] (n) hot-blooded man [Add to Longdo]
熱血児[ねっけつじ, nekketsuji] (n) hot-blooded man [Add to Longdo]
熱血男児[ねっけつだんじ, nekketsudanji] (n) (See 熱血漢) hot-blooded man [Add to Longdo]
脳筋[のうきん, noukin] (n) (sl) muscle-brain; meathead; hot-blooded idiot; person who charges in before thinking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top