หรือคุณหมายถึง horseshö?
Search result for

horseshoe

(41 entries)
(1.3869 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horseshoe-, *horseshoe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horseshoe[N] เกือกม้า
horseshoe crab[N] แมงดาทะเล, Syn. king crab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horseshoen. เกือกม้าเหล็กรูปตัวU,สิ่งที่เป็นรูปตัวU

English-Thai: Nontri Dictionary
horseshoe(n) เกือกม้า
horseshoer(n) คนใส่เกือกม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horseshoe kidney; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horseshoe placentaรกรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lucky charms pre purple horseshoes.Lucky charms pre purple horseshoes. Frozen (2010)
Is it just me or is it really weird... eating purple horseshoes?Is it just me or is it really weird... eating purple horseshoes? Frozen (2010)
She used to play horseshoes with my dad, help my mom plant tomatoes.เธอเคยเล่นเกือกม้า กับพ่อผม ช่วยแม่ผมปลูกต้นมะเขือเทศ Trouble (2010)
Tall, kinda geeky-looking, wearing this big, ugly horseshoe ring.สวมรองเท้าเกือกม้าใหญ่ๆ ดูน่าเกลียด Course Correction (2010)
There's, like, an "A" and then a horseshoe kind of thing.ตรงนี้เหมือนตัว A แล้วนี่ก็คล้ายๆกับเกือกม้า Those Kinds of Things (2011)
- Horseshoe? - Uh-huh.- เกือกม้า? Blind Dates (2011)
Close is no good unless you're playing horseshoes or hand grenades.คำว่าเฉียดใช้กับการโยนเกือกม้า หรือโยนระเบิด Kame'e (2011)
So, anybody have a horseshoe shoved up his ass?ง้นก็มีใครเอาเกือกม้ายัดก้นตัวเองรึเปล่า Trial and Error (2013)
He's harder than a horseshoe!แข็งเป็กเลย! Bad Grandpa (2013)
Okay, we got horseshoes on the south lawn in 15 minutes!เอาล่ะ เรามีเกมส์โยนห่วงกัน ที่สนามทางใต้ อีก 15นาที! Dirty Dancing (1987)
Just think, you have more time for horseshoes and croquet.ก็คิดซะว่าคุณจะได้มีเวลาไปเล่นโยนห่วง หรือเล่นตีบอลมากขึ้นไง Dirty Dancing (1987)
Al Brown is wearing Colosimo's diamond horseshoe pinky ring.อัล บราวน์ ใส่แหวนของ โคโลสิโม่ แหวนเพชรรูปเกือกม้าสีชมพู The Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แมงดา[N] horseshoe crab, Count unit: ตัว
เกือกม้า[N] horseshoe, Example: เขาตอกเกือกม้า เตรียมเชือกล่ามม้าพร้อมทั้งทำความสะอาดคอกสำหรับม้าพันธุ์ดีที่กำลังจะมาถึง, Count unit: อัน, Thai definition: เหล็กรูปโค้งสำหรับรองกีบม้า
แมงดาทะเล[N] king crab, See also: horseshoe crab, Syn. แมลงดาทะเล, Example: แมงดาทะเลเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งมีกระดองแข็งอย่างปู, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลในวงศ์ Xiphosuridae รูปร่างคล้ายจานคว่ำ หางยาวเป็นแท่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกือกม้า[n.] (keūakmā) EN: horseshoe   FR: fer à cheval [m]
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: horseshoe crab   FR: limule [f] ; crabe des Moluques [m] (impropre)

CMU English Pronouncing Dictionary
HORSESHOE    HH AO1 R S SH UW2
HORSESHOES    HH AO1 R S SH UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horseshoe    (n) - (h oo1 s - sh uu)
horseshoes    (n) - (h oo1 s - sh uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hufeisen {n} | Hufeisen {pl}horseshoe | horseshoes [Add to Longdo]
Hufeisenmagnet {m}horseshoe magnet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
兜蟹;甲蟹;鱟魚;鱟[かぶとがに;カブトガニ, kabutogani ; kabutogani] (n) (uk) horseshoe crab [Add to Longdo]
装蹄[そうてい, soutei] (n) shoeing a horse; horseshoeing [Add to Longdo]
蹄鉄[ていてつ, teitetsu] (n) horseshoe [Add to Longdo]
蹄鉄工[ていてつこう, teitetsukou] (n) farrier; horseshoer; blacksmith [Add to Longdo]
馬蹄形[ばていけい, bateikei] (n) horseshoe-shaped [Add to Longdo]
鋏角亜門[きょうかくあもん, kyoukakuamon] (n) Chelicerata (suborder comprising arachnids, sea spiders, and horseshoe crabs) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马蹄形[mǎ tí xíng, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] horseshoe shape [Add to Longdo]
马蹄蟹[mǎ tí xiè, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] horseshoe crab (Tachypleus tridentatus) [Add to Longdo]
马蹄铁[mǎ tí tiě, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] horseshoe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Horseshoe \Horse"shoe`\, n.
   1. A shoe for horses, consisting of a narrow plate of iron in
    form somewhat like the letter U, nailed to a horse's hoof.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything shaped like a horsehoe, such as a U-shaped bend
    in a river.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) The Limulus or horsehoe crab.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. A game in which horseshoes or horseshoe-shaped objects
    (usually made of metal) are thrown at either of two stakes
    fixed in the ground at a distance of 30 to 40 feet apart.
    The player stands at or near one stake and throws several
    the horseshoes at the other stake. Points are scored when
    the player throws the horseshoe so that it surrounds the
    stake; fewer points are scored if the horseshoe is close
    to but not surrounding the stake. The players take turns
    and the first player to achieve the target score wins; as,
    "almost" only counts with hand grenades or in horseshoes.
    [PJC]
 
   {Horsehoe head} (Med.), an old name for the condition of the
    skull in children, in which the sutures are too open, the
    coronal suture presenting the form of a horsehoe.
    --Dunglison.
 
   {Horsehoe magnet}, an artificial magnet in the form of a
    horsehoe.
 
   {Horsehoe nail}. See {Horsenail}.
 
   {Horsehoe nose} (Zool.), a bat of the genus {Rhinolophus},
    having a nasal fold of skin shaped like a horsehoe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horseshoe
   n 1: game equipment consisting of an open ring of iron used in
      playing horseshoes
   2: U-shaped plate nailed to underside of horse's hoof [syn:
     {horseshoe}, {shoe}]
   v 1: equip (a horse) with a horseshoe or horseshoes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top