ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hinge on

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hinge on-, *hinge on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on
hinge on[VT] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นอยู่กับ[V] depend on, See also: hinge on, be decided by, rely on, Syn. ขึ้นกับ, Example: การขอประกันตัวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้น[v.] (kheun) EN: depend on ; be dependent on ; be under ; hinge on ; be affiliated with   FR: dépendre de ; ressortir à
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hinge on
   v 1: be contingent on; "The outcomes rides on the results of the
      election"; "Your grade will depends on your homework" [syn:
      {depend on}, {devolve on}, {depend upon}, {ride}, {turn
      on}, {hinge on}, {hinge upon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top