ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haler

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haler-, *haler*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inhaler(อินเฮ'เลอะ) n. เครื่องมือสูบอากาศหรือยาเข้าปอด,เครื่องช่วยหายใจ,ผู้สูด,ผู้สูบ
whaler(เวล'เลอะ) n. นักจับปลาวาฬ,นักล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

English-Thai: Nontri Dictionary
whaler(n) ผู้ล่าปลาวาฬ,เรือล่าปลาวาฬ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he's with my haler, I know he's safe.ถ้าเขาอยู่กับผู้ดูแลฉันตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้ว Chuck Versus the First Fight (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม อยู่บำรุง[n. prop.] (Chaloēm Yūbamrung) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
มีกลิ่นรุนแรง [v. exp.] (mī klin runraēng) FR: dégager une forte odeur ; exhaler une forte odeur

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメンタール[, ementa-ru] (n) Emmental; Emmenthal; Emmenthaler; Emmentaler; Emmenthaler cheese [Add to Longdo]
吸入器[きゅうにゅうき, kyuunyuuki] (n) inhaler; inhalator; inspirator [Add to Longdo]
黒縁目白[くろへりめじろ;クロヘリメジロ, kuroherimejiro ; kuroherimejiro] (n) (uk) (See クロヘリメジロザメ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
黒縁目白鮫[くろへりめじろざめ;クロヘリメジロザメ, kuroherimejirozame ; kuroherimejirozame] (n) (uk) (See くろへりめじろ) copper shark (Carcharhinus brachyurus, only member of Carcharhinus found mostly at temperate latitudes); bronze whaler; narrowtooth shark [Add to Longdo]
閃亜鉛鉱[せんあえんこう, sen'aenkou] (n) sphalerite; zinc blende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haler
   n 1: 100 halers equal 1 koruna Slovakia [syn: {haler}, {heller}]
   2: 100 halers equal 1 koruna in Czech Republic [syn: {haler},
     {heller}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top