ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonzo

G AA1 N Z OW0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonzo-, *gonzo*
Possible hiragana form: ごんぞ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonzo[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
gonzo journalism[N] รายงานข่าวในหนังสือพิมพ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, Gonzo, calma.ไม่ๆ มันคนบ้ามันหลอนยา Crazy Handful of Nothin' (2008)
Gonzo, hurry up!โกนโซ่ เร็วๆสิว่ะ Seven Thirty-Seven (2009)
But by now, the big guy, Gonzo... he's probably coming at you, right?ไอ้คนที่โตใหญ่ๆ โกนโซ่... เขาอาจจะชิงยิงนายก่อนก็ได้ ถูกไหม Seven Thirty-Seven (2009)
Tuco and Gonzo. Two men down. Now, is there anyone else there?ตูโก้และโกนโซ่ ยิง 2 คน ตอนนี้ มีลูกกระสุนเหลือไหม Seven Thirty-Seven (2009)
What about Gonzo, or the dead one?แล้วโกนโซ่ล่ะ หรือไอ้คนที่มันตายแล้ว Seven Thirty-Seven (2009)
Get out of here. Tuco killing Gonzo means he's coming after us next.ออกไปจากที่นี่ ตูโก้ฆ่าโกนโซ่ ซึ่งหมายความว่าเราคือรายต่อไป Seven Thirty-Seven (2009)
Found him tucked in the junkyard along with Tuco's own brother-in-law, a.k.a. Gonzo.โกนโซ่ หมอนี่เป็น เอ่อ ไม่ได้มีความซับซ้อน ไม่ได้มีการเคลื่อย้ายศพโดเซ่ Grilled (2009)
Gonzo, this rocket scientist, was moving No-Doze's body...ซ่อนศพหรือว่าลากออกมา เรายังไม่แน่ใจ Grilled (2009)
Everybody except Gonzo.ฉันติดต่อทางโทรศัพท์กับโกนโว่ไม่ได้ Grilled (2009)
Last two days, I couldn't get Gonzo on the phone. He's been acting all pouty on account of No-Doze.ฉันรูว่ามันต้องมาถึง Grilled (2009)
Gonzo.แล้วกูจะสับมันเป็นชิ้นๆยัดใส่ถุงดำ Grilled (2009)
I see Gonzo, I'm gonna gut him, I'm gonna skin him, and I'm gonna stuff his hide for a heavy bag, and every time I hit him, it' s going to be like a lesson to myself!งั้น แผนนายที่จะใช้กับโกนโซ่ อย่างเช่น แผนในอนาคตงั้นเหรอ อะไรนะ Grilled (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
GONZO    G AA1 N Z OW0
GONZO'S    G AA1 N Z OW0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴルゴンゾラ[, gorugonzora] (n) Gorgonzola (cheese) (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gonzo
   adj 1: conspicuously or grossly unconventional or unusual;
       "restaurants of bizarre design--one like a hat, another
       like a rabbit"; "famed for his eccentric spelling"; "a
       freakish combination of styles"; "his off-the-wall
       antics"; "the outlandish clothes of teenagers"; "outre
       and affected stage antics" [syn: {bizarre}, {eccentric},
       {freakish}, {freaky}, {flaky}, {flakey}, {gonzo}, {off-
       the-wall}, {outlandish}, {outre}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 gonzo
  /gon'zoh/, adj.
 
   [from Hunter S. Thompson]
 
   1. With total commitment, total concentration, and a mad sort of panache.
   (Thompson's original sense.)
 
   2. More loosely: Overwhelming; outrageous; over the top; very large, esp.
   used of collections of source code, source files, or individual functions.
   Has some of the connotations of {moby} and {hairy}, but without the
   implication of obscurity or complexity.
 

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 gonzo
  hinge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top