หรือคุณหมายถึง giddineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giddiness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giddiness-, *giddiness*, giddines
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
giddinessง่วงงุน

English-Thai: Nontri Dictionary
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
giddiness; dizzinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giddiness    (n) gˈɪdɪnəs (g i1 d i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]
目眩(P);眩暈;目まい;目眩い(io)[めまい(P);げんうん(眩暈), memai (P); gen'un ( gen'un )] (n,vs,adj-no) dizziness; giddiness; vertigo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giddiness \Gid"di*ness\, n.
   The quality or state of being giddy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giddiness
   n 1: an impulsive scatterbrained manner [syn: {giddiness},
      {silliness}]
   2: a reeling sensation; a feeling that you are about to fall
     [syn: {dizziness}, {giddiness}, {lightheadedness}, {vertigo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top