ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foremast

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremast-, *foremast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremast[N] เสากระโดงหน้าของเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hoist the signals from the foremast below the yard.ชักธงเรือส่งสัญญาณจากเสากระโดงหน้าเรือ ต่ำกว่าเพลาเรือ VIII. (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสากระโดง[N] mast, See also: foremast, Syn. เสาเรือ, Example: พายุพัดเสากระโดงเรือหัก 3 ท่อน, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: เสาสำหรับกางใบเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสากระโดง[n.] (saokradōng) EN: mast ; foremast   FR: mât de navire [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremast (n) fˈɔːmaːst (f oo1 m aa s t)
foremasts (n) fˈɔːmaːsts (f oo1 m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前桅[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平水夫[へいすいふ, heisuifu] (n) foremast hand; common sailor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foremast \Fore"mast`\, n. (Naut.)
   The mast nearest the bow.
   [1913 Webster]
 
   {Foremast hand} or {Foremast man} (Naut.), a common sailor;
    also, a man stationed to attend to the gear of the
    foremast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mast \Mast\, n. [AS. maest, masc.; akin to D., G., Dan., & Sw.
   mast, Icel. mastr, and perh. to L. malus.]
   [1913 Webster]
   1. (Naut.) A pole, or long, strong, round piece of timber, or
    spar, set upright in a boat or vessel, to sustain the
    sails, yards, rigging, etc. A mast may also consist of
    several pieces of timber united by iron bands, or of a
    hollow pillar of iron or steel.
    [1913 Webster]
 
       The tallest pine
       Hewn on Norwegian hills, to be the mast
       Of some great ammiral.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: The most common general names of masts are {foremast},
      {mainmast}, and {mizzenmast}, each of which may be made
      of separate spars.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) The vertical post of a derrick or crane.
    [1913 Webster]
 
   3. (Aeronautics) A spar or strut to which tie wires or guys
    are attached for stiffening purposes.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Afore the mast}, {Before the mast}. See under {Afore}, and
    {Before}.
 
   {Mast coat}. See under {Coat}.
 
   {Mast hoop}, one of a number of hoops attached to the fore
    edge of a boom sail, which slip on the mast as the sail is
    raised or lowered; also, one of the iron hoops used in
    making a made mast. See {Made}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foremast
   n 1: the mast nearest the bow in vessels with two or more masts

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top