ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for a time

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for a time-, *for a time*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
It's for a time capsuleมันใช้ไขกล่องแห่งกาลเวลา Be with You (2004)
She was engaged for a time to the man who's now my brother-in-law.เธอเคยเป็นคู่หมั้น ของคนที่เป็นพี่เขยผมในปัจจุบัน Match Point (2005)
I feared for a time you would be excluded.ข้าเกรงว่าเวลาของเจ้าใกล้จะหมด The Red Serpent (2010)
The homeless man on my street has a patent pending for a time machine.คนเร่ร่อนข้างท้องถนน มีประสบการณ์เรียนรู้ ในการเดินทางย้อนเวลา The Boy with the Answer (2010)
When he does, he may for a time be his old self.เมื่อเขาตื่น อาจจะเป็นเวลาที่เขาเป็นคนเดิม Do Not Go Gentle (2012)
We're looking for a time travel device, not a rocket.เรากำลังหาเครื่องเดินทางข้ามเวลาอยู่นะ ไม่ใช่จรวด Fast Times (2012)
They're just looking for a time frame.พวกเค้าแค่กำลังดูช่วงเวลาที่เหมาะ Remember the Time (2012)
And for a time it seemed as if, in them at least, the old hatred between men and fairies had been forgotten.และระยะเวลาที่มันดูเหมือน เช่นถ้าในพวกเขาอย่างน้อย ความเกลียดชังเก่าระหว่างชายและ นางฟ้าถูกลืม Maleficent (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a timeHe dwelt for a time in France, then went to Italy.
for a timeHe lived here for a time.
for a timeHe stayed in London for a time.
for a timeHe was happy for a time.
for a timeI waited for a time.
for a timeLike the saying that things are seen clearest from outside I wish he'd leave the association for a time and take a look at Japanese soccer.
for a timeThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัก[ADV] for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
ชั่วขณะ[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว, Example: เธอตกใจกลัว จนรู้สึกเหมือนว่าได้หยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วคราว[ADV] temporarily, See also: for a time, for a while, Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว, Ant. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง, Example: นักศึกษาเช่าหอพักอาศัยของเอกชนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายเข้าไปหอพักในมหาวิทยาลัย
ครู่เดียว[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: พอชายทั้งห้าหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วประเดี๋ยว[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วขณะ, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
ชั่วระยะหนึ่ง[adv.] (chūa raya neung) EN: for a time   FR: pour un temps
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: oppose for a time   
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently   FR: bientôt ; dans un moment
ทิ้งช่วง[v. exp.] (thing chūang) EN: stop for a time ; break off for a time ; leave space   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一度[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, ] for a time; at one time; one time; once, #2,120 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account [Add to Longdo]
暮れ六つ[くれむつ, kuremutsu] (n) Edo-period term for a time of day, roughly 6 pm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top