ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicene

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicene-, *epicene*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epicene[N] คนที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ
epicene[ADJ] มีบุคลิกลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous
epicene[ADJ] ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. effiminate, unmanly
epicene[ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicene \Ep"i*cene\, a. & n. [L. epicoenus, Gr. ?; fr. 'epi` + ?
   common; cf. F. ['e]pic[`e]ne.]
   1. Common to both sexes; -- a term applied, in grammar, to
    such nouns as have but one form of gender, either the
    masculine or feminine, to indicate animals of both sexes;
    as boy^s, bos, for the ox and cow; sometimes applied to
    eunuchs and hermaphrodites.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Sexless; neither one thing nor the other.
    [1913 Webster]
 
       The literary prigs epicene.      --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]
 
       He represented an epicene species, neither churchman
       nor layman.              --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epicene
   adj 1: having an ambiguous sexual identity [syn: {bisexual},
       {epicene}]
   2: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
     {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified}, {sissyish},
     {sissy}]
   n 1: one having both male and female sexual characteristics and
      organs; at birth an unambiguous assignment of male or
      female cannot be made [syn: {hermaphrodite}, {intersex},
      {gynandromorph}, {androgyne}, {epicene}, {epicene person}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top