ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

encumbrance

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -encumbrance-, *encumbrance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encumbrance[N] ผู้ที่ต้องพิ่งพาคนอื่นโดยเฉพาะเด็ก
encumbrance[N] สิ่งกีดขวาง, See also: สิ่งที่เป็นภาระ, Syn. burden, hindrance, impediment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encumbrance(เอนคัม'บรันซฺ) n. สิ่งกีดขวาง,เครื่องถ่วงความเจริญ,ผู้ที่ต้องพึ่งพาคนอื่น ,การเรียกร้องสิทธิในทรัพย์ สิน,การติดพัน, Syn. incumbrance

English-Thai: Nontri Dictionary
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encumbranceภาระติดพัน [ดู incumbrance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remove encumbrance as discussed.ลบภาระผูกพัน ตามที่กล่าวไว้ Chosen Path (2012)
"I give all my residences, subject to any mortgages or encumbrances there on, to... ""ข้าพเข้ายกที่พักอาศัยทั้งหมด สิ่งที่จำนอง หรือภาระต่างๆ แก่... " I Smell a Rat (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encumbrance    (n) ˈɪnkˈʌmbrəns (i1 n k uh1 m b r @ n s)
encumbrances    (n) ˈɪnkˈʌmbrənsɪz (i1 n k uh1 m b r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastung {f}; Verschuldung {f} | Belastungen {pl}encumbrance | encumbrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Last {f}; Belastung {f} | Lasten {pl}encumbrance | encumbrances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷厄介[にやっかい, niyakkai] (adj-na,n) encumbrance; burden; drag [Add to Longdo]
係累;繋累[けいるい, keirui] (n,vs) (1) dependents; family members that one has to support; (2) encumbrances; things that tie one down [Add to Longdo]
重荷[おもに(P);じゅうか, omoni (P); juuka] (n) load; heavy burden; encumbrance; heavy freight; heavy responsibility; (P) [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
足手まとい;足手纏い;足手纒い[あしてまとい;あしでまとい, ashitematoi ; ashidematoi] (adj-na,n) impediment; burden; encumbrance; hindrance; drag [Add to Longdo]
厄介物[やっかいもの, yakkaimono] (n) nuisance; encumbrance [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incumbrance \In*cum"brance\, n. [See {Encumbrance}.] [Written
   also {encumbrance}.]
   [1913 Webster]
   1. A burdensome and troublesome load; anything that impedes
    motion or action, or renders it difficult or laborious;
    clog; impediment; hindrance; check. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A burden or charge upon property; a claim or lien
    upon an estate, which may diminish its value.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encumbrance \En*cum"brance\, n. [Cf. OF. encombrance. Cf.
   {Incumbrance}.]
   1. That which encumbers; a burden which impedes action, or
    renders it difficult and laborious; a clog; an impediment.
    See {Incumbrance}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Same as {Incumbrance}.
 
   Syn: Burden; clog; impediment; check; hindrance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encumbrance
   n 1: an onerous or difficult concern; "the burden of
      responsibility"; "that's a load off my mind" [syn:
      {burden}, {load}, {encumbrance}, {incumbrance}, {onus}]
   2: a charge against property (as a lien or mortgage) [syn:
     {encumbrance}, {incumbrance}]
   3: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top