ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duality

D UW0 AE1 L AH0 T IY0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duality-, *duality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duality[N] การอยู่เป็นคู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dualityภาวะคู่กัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dualityภาวะคู่กัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dualityภาวะคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
A duality of his kind.นิสัยเขามีสองแบบน่ะ Mark of the Brotherhood (2010)
We're going to restyle it to represent the obvious duality in your sexuality.เข้ากับรสนิยมทางเพศของแก Britney/Brittany (2010)
A duality governed By the balance of light and darkness.การต่อสู้ถูกควบคุมโดยความสมดุลระหว่างด้านสว่างและด้านมืด Charade (2011)
It's something about the duality of the sun and moon.มันเกี่ยวกับการที่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มาอยู่รวมกัน Partial Eclipse of the Heart (2012)
The duality of humanity, the yin and the Yang, the Ike and Tina Turner of it all.ทวิภาวะของความเป็นมนุษย์ หยินและหยาง เหมือนไอค์กับทีน่า เทอร์เนอร์ไง Happily Ever Aftermath (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวภาวะ[N] duality, See also: double, double nature, dualism, couple, pair, Thai definition: ความเป็น 2, ความเป็นคู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
ปัจเจกภาพ[n.] (patjēkkaphāp) EN: individuality   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUALITY D UW0 AE1 L AH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディビジュアリティー[, indeibijuaritei-] (n) (obsc) (See 個性) individuality [Add to Longdo]
陰陽の理[おんみょうのり, onmyounori] (n) principle of duality [Add to Longdo]
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) [Add to Longdo]
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality [Add to Longdo]
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality [Add to Longdo]
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself [Add to Longdo]
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) [Add to Longdo]
双対[そうつい;そうたい, soutsui ; soutai] (n) {math;physics} reciprocity; duality (physics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duality \Du"al"i*ty\, n. [L. dualitas: cf. F. dualit['e].]
   The quality or condition of being two or twofold; dual
   character or usage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duality
   n 1: being twofold; a classification into two opposed parts or
      subclasses; "the dichotomy between eastern and western
      culture" [syn: {dichotomy}, {duality}]
   2: (physics) the property of matter and electromagnetic
     radiation that is characterized by the fact that some
     properties can be explained best by wave theory and others by
     particle theory [syn: {duality}, {wave-particle duality}]
   3: (geometry) the interchangeability of the roles of points and
     planes in the theorems of projective geometry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top