ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dross

D R AO1 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dross-, *dross*, dros
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dross(ดรอส) n. ของเสีย,ขยะ, Syn. refuse

English-Thai: Nontri Dictionary
dross(n) กาก,ขยะ,เศษ,ของเสีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DROSS D R AO1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dross (n) drˈɒs (d r o1 s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟粕[zāo pò, ㄗㄠ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; fig. useless remnant, #42,184 [Add to Longdo]
糟粕[záo pò, ㄗㄠˊ ㄆㄛˋ, ] dross; dregs; worthless part, #42,184 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drossel {f}; Drosselspule {f} [techn.]choke; choking coil [Add to Longdo]
Drossel {f} [techn.]throttle [Add to Longdo]
Drossel {f} [ornith.] | Drosseln {pl}thrush | thrushes [Add to Longdo]
Drosselblende {f} [techn.]orifice [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve [Add to Longdo]
Drosselklappenbetätigung {f}throttle linkage [Add to Longdo]
Drosselklappengehäuse {n}throttle body housing [Add to Longdo]
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring [Add to Longdo]
Drosselrückschlagventil {n} [techn.]one-way-restrictor [Add to Longdo]
Drosselspule {f}reactor [Add to Longdo]
Drosselung {f}slow-down [Add to Longdo]
Drosselventil {n} [techn.]throttle valve; throttling valve [Add to Longdo]
drosselnto restrict; to throttle [Add to Longdo]
drosseln; abdrosseln | drosselnd; abdrosselnd | gedrosselt; abgedrosselt | drosselt | drosselteto throttle | throttling | throttled | throttles | throttled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金屎;鉄屎[かなくそ, kanakuso] (n) (1) slag; dross; (2) iron rust [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dross \Dross\ (dr[o^]s; 115), n. [AS. dros, fr. dre['o]san to
   fall. See {Dreary}.]
   1. The scum or refuse matter which is thrown off, or falls
    from, metals in smelting the ore, or in the process of
    melting; recrement.
    [1913 Webster]
 
   2. Rust of metals. [R.] --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Waste matter; any worthless matter separated from the
    better part; leavings; dregs; refuse.
    [1913 Webster]
 
       All world's glory is but dross unclean. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       At the devil's booth are all things sold,
       Each ounce of dross coats its ounce of gold.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dross
   n 1: worthless or dangerous material that should be removed;
      "there were impurities in the water" [syn: {impurity},
      {dross}]
   2: the scum formed by oxidation at the surface of molten metals
     [syn: {slag}, {scoria}, {dross}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top