ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deepened

D IY1 P AH0 N D   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deepened-, *deepened*, deepen, deepene
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that my feelings for you have deepened, and i...ความรู้สึกต่อคุณที่มันอยู่ในส่วนลึก และผม... Summer Kind of Wonderful (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Either Fred is one vicious beagle or this mystery has just deepened.งั้นเจ้าเฟรดนี่ต้องเป็น หมาบีเกิ้ลสุดโหด ม่ายงั้นเรื่องนี้มันก็ลึกลับมากขึ้น Once Upon a Crime (2012)
I started taking testosterone, which deepened my voice a little bit but not enough.ฉันเริ่มใช้ ฮอร์โมนของผู้ชาย ซึ่งช่วยให้เสียงฉันต่ำลงนิดหน่อย แต่ยังไม่พอ Predestination (2014)
What began as an alliance of convenience became a friendship that deepened over time.สิ่งที่เริ่มเป็นพันธมิตร ของความสะดวกสบาย กลายเป็นมิตรภาพ ที่ลึกเมื่อเวลาผ่านไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
The dimple deepened and evolved into a socket with a small opening.บุ๋มลึก และพัฒนาเป็นซ็อกเก็ต ที่มีช่องเล็ก ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
And my mind was elevated, and my spirit deepened.สติปัญญาได้ยกระดับ จิตวิญญาณได้ฌาน Doctor Strange (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deepenedWe deepened our friendship.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEPENED    D IY1 P AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deepened    (v) dˈiːpənd (d ii1 p @ n d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deepen \Deep"en\, v. t. [imp. & p. p. {Deepened}; p. pr. & vb.
   n. {Deepening}.]
   1. To make deep or deeper; to increase the depth of; to sink
    lower; as, to deepen a well or a channel.
    [1913 Webster]
 
       It would . . . deepen the bed of the Tiber.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make darker or more intense; to darken; as, the event
    deepened the prevailing gloom.
    [1913 Webster]
 
       You must deepen your colors.     --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. To make more poignant or affecting; to increase in degree;
    as, to deepen grief or sorrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To make more grave or low in tone; as, to deepen the tones
    of an organ.
    [1913 Webster]
 
       Deepens the murmur of the falling floods. --Pope.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top