ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalcify

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalcify-, *decalcify*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา decalcify มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *decalcify*)
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entkalken | entkalkend | entkalkt | er/sie entkalkt | ich/er/sie entkalkteto decalcify | decalcifying | decalcified | he/she decalcifies | I/he/she decalcified [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decalcify \De*cal"ci*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Decalcified}; p.
   pr. & vb. n. {Decalcifying}.]
   To deprive of calcareous matter; thus, to decalcify bones is
   to remove the stony part, and leave only the gelatin.
   Decalcomania

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decalcify
   v 1: lose calcium or calcium compounds
   2: remove calcium or lime from; "decalcify the rock" [ant:
     {calcify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top