ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraction

K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraction-, *contraction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraction[N] การหดตัว, Syn. compression, condensation
contraction[N] คำย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contraction, isometricการหดตัวคงความยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, isotonicการหดตัวคงความตึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, segmentation; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]
Contraction Cycleช่องเวลาการหดตัว [การแพทย์]
contraction jointcontraction joint, รอยต่อเผื่อการหดตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Contraction Periodระยะหดตัว [การแพทย์]
Contraction, Braxton Hickการยืดขยายตัวของมดลูกส่วนล่างร่วมกับแรงมดลูกหดรัด [การแพทย์]
Contraction, Braxton Hicksการบีบตัวของมดลูก [การแพทย์]
Contraction, Braxton-Hick'sการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกแต่ไม่รู้สึกเจ็บ [การแพทย์]
Contraction, Complexการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน [การแพทย์]
Contraction, Concentricการเกร็งกล้ามเนื้อแบบหดสั้น [การแพทย์]
Contraction, Eccentricการเกร็งกล้ามเนื้อแบบยืดตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contraction (n) การหดรัดตัวของมดลูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Your wife just texted you, possibly her contractions have started.ภรรยาคุณเพิ่งส่งข้อความมา บางทีเธออาจใกล้คลอดแล้ว The Empty Hearse (2014)
Your contractions are 90 seconds apart.การหดตัวของคุณคือ 90 วินาทีเท่านั้น Out of the Frying Pan (2013)
I've never seen such an accelerated gestation period... Contractions are 2 minutes apart, Doc!ฉันไม่เคยเห็นใครท้องเร็วแบบนี้เลย การบีบห่างกันสองนาที หมอ Caged Fae (2013)
- Julie! - Mom, my contractions just started.จูลี่ \ แม่ มดลูกหนูเพิ่งหดตัว Give Me the Blame (2012)
"As another contraction builds,เมื่อเริ่มเจ็บท้องอีก Pu'olo (2012)
"Your contractions are like ocean waves,อาการเจ็บท้องก็เหมือนคลื่นซัด Pu'olo (2012)
Good, good. Now when the contraction comes again, push where you feel my fingers, okay?ดีแล้ว พอช่องคลอดหดตัวอีกครั้ง The Tall Man (2012)
I think her contractions have started. Yes, we're on our way.ฉันคิดว่าการหดตัวของเธอเริ่มขึ้นแล้ว ใช่ พวกเรากำลังอยู่ระหว่างทาง I Need Romance (2011)
If you think getting rid of contractions in all your sentences makes your argument any more legitimate, you are wrong.ถ้าพ่อคิดว่าการใช้คำพูดถูกไวยากรณ์ โดยพ่อให้คำให้การถูกต้องตามกฏหมายมากกว่านี้ล่ะก็ พ่อคิดผิดแล้วล่ะ The Tell (2011)
Her contractions are still six minutes apart.ระยะบีบตัวของหล่อนยังห่างกัน 6 นาทีอยู่ Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
The contractions are coming too close.อาการบีดรัดเริ่มถี่ขึ้น Ball and Chain (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contractionMy contractions last about forty-five seconds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ตัวย่อ[N] abbreviation, See also: contraction, abridgement, shortness, Syn. คำย่อ, อักษรย่อ, Ant. ตัวเต็ม, Example: ตัวย่อของกราฟิกดิสเพลย์มีตั้งแต่ CGA ไปจนถึง VGA, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวอักษรที่มาจากคำเต็ม เพื่อใช้แทนคำเต็ม เช่น รสพ. เป็นตัวย่อขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
การหด[N] contraction, See also: shrinkage, retractation, Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ, Thai definition: การสั้นเข้า, การย่นเข้า, โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กลัวจนหัวหด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
ตะคริว[n.] (takhriū = takhriu) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction   FR: crampe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTION    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N
CONTRACTIONS    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N Z
CONTRACTIONARY    K AH0 N T R AE1 K SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraction    (n) kˈəntrˈækʃən (k @1 n t r a1 k sh @ n)
contractions    (n) kˈəntrˈækʃənz (k @1 n t r a1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese), #7,641 [Add to Longdo]
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, / ] contraction of the uterus (during childbirth) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehe {f}; Geburtswehe {f} | Wehen {f}; Geburtswehen {pl} | die Wehen setzten ein | die Wehen haben | in den Wehen liegencontraction | contractions; labour pains | the contractions started | to have contractions | to be in labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it [Add to Longdo]
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of [Add to Longdo]
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely [Add to Longdo]
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraction \Con*trac"tion\, n. [L. contractio: cf. F.
   contraction.]
   1. The act or process of contracting, shortening, or
    shrinking; the state of being contracted; as, contraction
    of the heart, of the pupil of the eye, or of a tendon; the
    contraction produced by cold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The process of shortening an operation.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of incurring or becoming subject to, as
    liabilities, obligation, debts, etc.; the process of
    becoming subject to; as, the contraction of a disease.
    [1913 Webster]
 
   4. Something contracted or abbreviated, as a word or phrase;
    -- as, plenipo for plenipotentiary; crim. con. for
    criminal conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) The shortening of a word, or of two words, by the
    omission of a letter or letters, or by reducing two or
    more vowels or syllables to one; as, ne'er for never;
    can't for can not; don't for do not; it's for it is.
    [1913 Webster]
 
   6. A marriage contract. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraction
   n 1: (physiology) a shortening or tensing of a part or organ
      (especially of a muscle or muscle fiber) [syn:
      {contraction}, {muscular contraction}, {muscle
      contraction}]
   2: the process or result of becoming smaller or pressed
     together; "the contraction of a gas on cooling" [syn:
     {compression}, {condensation}, {contraction}]
   3: a word formed from two or more words by omitting or combining
     some sounds; "`won't' is a contraction of `will not'";
     "`o'clock' is a contraction of `of the clock'"
   4: the act of decreasing (something) in size or volume or
     quantity or scope [ant: {enlargement}, {expansion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top