ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conscientiously

K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscientiously-, *conscientiously*, conscientious
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
- I can't, mate. I conscientiously object to taxation.ไม่ได้หรอก เพื่อน ฉันรู้สึกต่อต้าน การเก็บภาษีอย่างจริงจัง Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscientiouslyConscientiously save money for one's old age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเป็นงาน[pen kān pen ngān] (adv) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner
อย่างจริงจัง[yāng jingjang] (adv) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously  FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSCIENTIOUSLY K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscientiously (a) kˌɒnʃɪˈɛnʃəsliː (k o2 n sh i e1 n sh @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscientiously \Con`sci*en"tious*ly\, adv.
   In a conscientious manner; as a matter of conscience; hence;
   faithfully; accurately; completely.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscientiously
   adv 1: with extreme conscientiousness; "he came religiously
       every morning at 8 o'clock" [syn: {scrupulously},
       {conscientiously}, {religiously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top