ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confusedly

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusedly-, *confusedly*, confused
English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัลวัน[ADV] disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
นุงถุง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง[ADV] confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด
ชุลมุน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน
จะละหวั่น[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น
นัวเนีย[ADV] confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง
อลหม่าน[ADV] chaotically, See also: confusedly, tumultuously, disorderedly, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: ฤดูร้อนตอนกลางคืน จะมีชาวบ้านออกมารองน้ำก๊อกกันอย่างอลหม่าน, Thai definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusedly    (a) kˈənfjˈuːzɪdliː (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confusedly \Con*fus"ed*ly\, adv.
   In a confused manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusedly
   adv 1: in a confused manner; "Queen Augusta wrote him an
       hysterical letter in which she confusedly sympathised
       with him"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top