ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clement

K L EH1 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clement-, *clement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clement(adj) ที่สบายๆ (อากาศ), Syn. warm, clear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
inclement(อินเคลม' เมินทฺ) adj. รุนแรง, ไม่ปรานี, ไม่มีความกรุณาปรานี., See also: inclemency, inclementness n. inclemently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
inclement(adj) ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you were totally unfair to Catherine Clement in season two.รู้ไหม คุณไม่ยุติธรรม กับแคทเทอรีน เซลเมนต์ ในฤดูกาลที่สอง American Duos (2007)
After 180.000 nomadic years, and thanks to a more clement climate, humans settled down.หลังจาก 180,000 ปีแห่งการเร่ร่อน, และขอบคุณสภาพอากาศที่ไม่รุนแรง มนุษย์จึงสามารถตั้งถิ่นฐานได้ Home (2009)
The Clements party. - Whoo-hoo! - This way.เคลเมนท์ปาร์ตี้ ทางนี้ We'll Meet Again (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
วงล้อม[wongløm] (n) EN: encirclement

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEMENT K L EH1 M AH0 N T
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T EY0
CLEMENTE K L AH0 M EH1 N T IY0
CLEMENTS K L EH1 M AH0 N T S
CLEMENTZ K L EH1 M IH0 N T S
CLEMENTI K L EY0 M EY1 N T IY0
CLEMENTIA K L EY0 M EY1 N SH AH0
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T IY0 Z
CLEMENTES K L AH0 M EH1 N T EY0 Z
CLEMENTINE K L EH1 M AH0 N T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Clement (n) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)
clement (j) klˈɛmənt (k l e1 m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P) [Add to Longdo]
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clement \Clem"ent\, a. [L. clemens; -entis; cf. F. cl?ment.]
   Mild in temper and disposition; merciful; compassionate.
   --Shak. -- {Clem"ent*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clement
   adj 1: (of weather or climate) physically mild; "clement
       weather" [ant: {inclement}]
   2: (used of persons or behavior) inclined to show mercy; "a more
     clement judge reduced the sentence" [ant: {inclement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top