ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classed

K L AE1 S T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classed-, *classed*, class, classe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, you put a year together of good behavior and get your points down... ,..you get classed out over to Norfolk, Dad.Well, then l guess l'd have company. We'd do it together. Here. The Town (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classedIn these statistics Egypt is classed as an African nation.

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSED    K L AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classed    (v) klˈaːst (k l aa1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) [Add to Longdo]
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed [Add to Longdo]
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Class \Class\ (kl[.a]s), v. t. [imp. & p. p. {Classed}
   (kl[.a]st); p. pr. & vb. n. {Classing}.] [Cf. F. classer. See
   {Class}, n.]
   1. To arrange in classes; to classify or refer to some class;
    as, to class words or passages.
    [1913 Webster]
 
   Note: In scientific arrangement, to classify is used instead
      of to class. --Dana.
      [1913 Webster]
 
   2. To divide into classes, as students; to form into, or
    place in, a class or classes.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top