ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

castries

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -castries-, *castries*, castrie , castry
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา castries มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *castries*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Castrixแคสตริกส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lost 3,000 men when they sank the Lancastria.จมน้ำหายไป สามพัน ราย Atonement (2007)
Lost 3,000 men when they sank the Lancastria.3000 Mann sind mit der Lancastria untergegangen. Atonement (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASTRILLON    K AH0 S T R IH1 L Y AH0 N
LANCASTRIAN    L AE2 NG K AE1 S T R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lancastrian    (n) lˈæŋkˈæstrɪəʴn (l a1 ng k a1 s t r i@ n)
Lancastrians    (n) lˈæŋkˈæstrɪəʴnz (l a1 ng k a1 s t r i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡斯翠[Kǎ sī cuì, ㄎㄚˇ ㄙ ㄘㄨㄟˋ, ] Castries (capital of Saint Lucia) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Castries (Hauptstadt von Saint Lucia)Castries (capital of Saint Lucia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Castries \Castries\ prop. n. (Geography)
   The capital city of St. Lucia. Population (2000) = 13,600.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Castries
   n 1: a port on the island of Saint Lucia; capital and largest
      city of Saint Lucia

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top