ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bravely

B R EY1 V L IY0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravely-, *bravely*, brave
English-Thai: Nontri Dictionary
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the sake of this lesson, our esteemed guest Selene... will play the role of Death Dealer bravely defending our fortress... and I will take the role of Lycan villain... here to destroy it.เพื่อประโยชน์ของบทเรียนนี้, ลี นของผู้เข้าพักของเรานับถือ จะเล่นบทบาทของตัวแทน จำหน่ายตายอย่างกล้าหาญปกป้องป้อมปราการของเรา และฉันจะใช้บทบาทของ ไลเคน คนร้าย Underworld: Blood Wars (2016)
Hundreds of scholars bravely resisted by trying to preserve the forbidden books.ร้อยของนักวิชาการ ต่อต้านอย่างกล้าหาญ โดยพยายามที่จะรักษาหนังสือต้องห้าม Hiding in the Light (2014)
Uh, there is still plenty of time to go out and convince your friend, your neighbor, your family to bravely venture into this storm of uncertainty and elect your next governor.อ่า, นั่นยังคงมี เวลาที่จะออกไป และชวนเพื่อนของคุณ, เพื่อนบ้านของคุณ Truth: Part 1 (2013)
Fighting bravely for a losing cause is admirable.ต่อสู้อย่างกล้าหาญทั้งที่แพ้อยู่เห็นๆ มันก็น่าชื่นชมดี Walk of Punishment (2013)
I took the liberty while you were bravely cowering in the back...ฉันเอาเสรีภาพในขณะที่คุณ อย่างกล้าหาญ cowering ในด้านหลัง ... One Chance (2013)
Should it be your mother, who so bravely came out to support you?เป็นแม่นายดีไหมนะ อุตส่าห์ทิ้งความกลัวตามมาเชียร์นายถึงที่นี่? Battlefield (2012)
Frederick bravely defended us and was cut down saving my father's life.เฟรดเดอริกปกป้องเราอย่างกล้ากาญ และถูกฟันเพื่อช่วยพ่อของข้า What Happened to Frederick (2012)
Many fought bravely for your brother.- ข้าอยากกลับไปที่ห้องครัว เงียบนะ อยู่นี่ต่อก็แล้วกันหากเจ้ากลัว The Prince of Winterfell (2012)
You fought bravely today, Lady Brienne.ท่านสู้ได้กล้าหาญมากวันนี้ ท่านหญิงบริแอนน์ What Is Dead May Never Die (2012)
You fought bravely today, Lady Brienne.ท่านสู้ได้กล้าหาญมากวันนี้ ท่านหญิงบริแอนน์ Garden of Bones (2012)
For it was she who bravely entered the vault, found the magical vessel and destroyed it.ที่เข้าไปในอุโมงค์อย่างกล้าหาญ พบของลงอาคมและทำลายมัน The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
George, thank you for so bravely defending the south. My honor, Mr. Salvatore.จอร์จ ขอบคุณที่ปกป้อง ทางใต้อย่างกล้าหาญ Memory Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravelyAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
bravelyBravely though they fought, they were defeated.
bravelyChris brought her a present and bravely gave it to her.
bravelyHe fought bravely in behalf of a cause.
bravelyI would behave more bravely than he.
bravelyShe bore the pain bravely.
bravelyShe held her head up bravely.
bravelyThe child who was caught stealing apples bravely faced the music in accepting his punishment.
bravelyThe force held out bravely against their enemy's attacks.
bravelyThe man fought bravely but finally gave in.
bravelyThe soldier acted bravely.
bravelyThey faced the danger bravely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจอง[ADV] bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
กล้าหาญ[ADV] bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
ยง[v.] (yong) EN: fight courageously; fight bravely   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVELY    B R EY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravely    (a) brˈɛɪvliː (b r ei1 v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
思い切った[おもいきった, omoikitta] (exp,adj-f) bravely; drastic [Add to Longdo]
挺す[ていす, teisu] (v5s) (See 挺する) to volunteer (bravely) [Add to Longdo]
挺する[ていする, teisuru] (vs-s) (See 挺す) to volunteer (bravely) [Add to Longdo]
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravely \Brave"ly\, adv.
   1. In a brave manner; courageously; gallantly; valiantly;
    splendidly; nobly.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; gaudily; gayly; showily.
    [1913 Webster]
 
       And [she] decked herself bravely to allure the eyes
       of all men that should see her.    --Judith. x.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Well; thrivingly; prosperously. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravely
   adv 1: in a courageous manner; "bravely he went into the burning
       house" [syn: {bravely}, {courageously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top