ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baby carriage

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baby carriage-, *baby carriage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby carriage[N] รถเข็นเด็กเล็ก, Syn. (baby) buggy, perambulator

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the men who wait to see him now sit in the hall, with baby carriages going by them.ทุกคนที่มารอพบเขาจะนั่งในห้องโถง รถเข็นเด็กจะหลบออกไป Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baby carriageThe baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderwagen {m}baby carriage [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳母車(P);うば車[うばぐるま, ubaguruma] (n) baby carriage; perambulator; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baby carriage
   n 1: a small vehicle with four wheels in which a baby or child
      is pushed around [syn: {baby buggy}, {baby carriage},
      {carriage}, {perambulator}, {pram}, {stroller}, {go-cart},
      {pushchair}, {pusher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top