ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attached

AH0 T AE1 CH T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attached-, *attached*, attach, attache
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attached gingivaเหงือกยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this very moment, an unnecessarily complicated bomb is being attached to the inside of the main energy core.ตอนที่เราคุยกัน ระเบิดที่ไม่จำเป็น ถูกเอาไปติดในแกนนิวเคลียร์ตัวหลัก The Lego Batman Movie (2017)
That means you're sentimentally attached to it, but you're not still married.ไปสวมอีกนิ้ว นั่นหมายความว่าคุณผูกพันทางอารมณ์ต่อมัน แต่คุณยังคงไม่ได้แต่งงาน The Six Thatchers (2017)
This cord that has fed them, has nourished them, this cord that they can't possibly conceive could be attached to anything else.สายรกที่ให้อาหารหล่อเลี้ยงร่างกายพวกเขา สายรกที่พวกเขาไม่มีทางมองเห็นเลยว่า... มันเชื่อมต่ออยู่กับสิ่งอื่นด้วย Collateral Beauty (2016)
It is enough for the label to be attached for the attachee to be designated a pariah, an outcast from normal society.มันก็เพียงพอสำหรับฉลากที่จะ แนบ สำหรับ attachee ที่จะกำหนดให้ คนจรจัด, ถูกขับไล่จากสังคมปกติ Denial (2016)
Though personally, I think they look better when they're attached to the plant itself.แต่ฉันว่าตอนที่ดอกติดกับต้นดูสวยกว่านะ This Beautiful Fantastic (2016)
Told you, I'm very attached to this knife.ข้าบอกแล้ว ว่าข้าชอบพกมีดเล่มนี้มาก Book of the Stranger (2016)
I'm very attached to this knife.ข้าชอบมีดเล่มนี้เหลือเกิน Book of the Stranger (2016)
He was attached to the Abwehr. In Marseille.เขาเคยอยู่หน่วยลับแอ็บเวห์ ที่มาร์แซย์ Allied (2016)
He was attached to the Abwehr.เขาเคยอยู่หน่วยลับแอ็บเวห์ Allied (2016)
American wall clock to have the pendulum suspended in front of the weight case and the weight attached to a pulley.นาฬิกาแขวนแบบอเมริกัน ที่จะมีลูกตุ้มที่แกว่งอยู่ในหน้าหากมีน้ำหนักถ่ายลงมา และน้ำหนักที่ส่งมากับลูกรอก Clear and Wesen Danger (2015)
I do hope that you didn't grow too attached to those two little girls.เธอคงไม่รู้สึกผูกพัน กับเด็กสองคนนั่นมากเกินไป The Sisters Mills (2015)
A pretty face with no name, no birth record, no social attached to it.หน้าตาสวยนะ ไม่มีสูติบัตร ไม่มีสังคมต่อกัน A Wanted (Inhu)Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attachedA card was attached to the gift.
attachedA driver is deeply attached to his old car.
attachedAn infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
attachedA note was attached to the document with a paper clip.
attachedAttached is a map to our office.
attachedAttached is the draft compilation.
attachedAttached is the tentative agenda.
attachedBe attached to.
attachedHe attached a "Fragile" label to the package.
attachedHe attached a label to the bag.
attachedHe attached great importance to the event.
attachedHe attached the trailer to his car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองบ่อน[ADJ] attached to a gambling house, See also: being to a gambling house, Example: เจ้ามือเอาปลากัดรองบ่อนขึ้นมากัดแทน, Thai definition: ประจำบ่อน, ที่ยืนโรงไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบมาด้วย[adj.] (naēp mā dūay) EN: attached   
แผงคอ[n.] (phaēngkhø) EN: mane ; decoration attached to the collar   FR: crinière [f]
ผนวก[adj.] (phanūak) EN: supplementary ; attached ; annexed ; appended   FR: supplémentaire ; annexe
ประจำ[v.] (prajam) EN: be attached to ; be assigned to ; serve   FR: être attaché à ; être assigné à
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by   
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
วงพาด[n.] (wongphāt) EN: small elephant corral attached to the large one   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTACHED    AH0 T AE1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attached    (v) ˈətˈætʃt (@1 t a1 ch t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, / ] attached to; loving, #34,183 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] attached to; scribe, #36,422 [Add to Longdo]
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] attached with the letter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugetan; zugeneigtattached to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
デュアルアタッチド[, deyuaruatacchido] (n) {comp} dual attached [Add to Longdo]
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook [Add to Longdo]
愛おしむ[いとおしむ, itooshimu] (v5m,vt) (uk) to love; to be attached to; to cherish; to caress [Add to Longdo]
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached [Add to Longdo]
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to [Add to Longdo]
家付き[いえつき, ietsuki] (n) attached or belonging to a house [Add to Longdo]
火叩き;火たたき[ひたたき, hitataki] (n) traditional Japanese fire extinguisher (bamboo pole with a clump of rope attached at the end) [Add to Longdo]
懐く[なつく;なずく(ok);なづく(ok), natsuku ; nazuku (ok); naduku (ok)] (v5k,vt) (uk) (See 懐かしい) to become emotionally attached [Add to Longdo]
外付け(P);外付(P)[そとづけ, sotoduke] (adj-f) {comp} attached outside; external; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached [Add to Longdo]
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 committed \committed\ adj.
   1. Bound or obligated, as under a pledge to a particular
    cause, action, or attitude. Opposite of {uncommitted}.
 
   Note: [Narrower terms: {bound up, involved, wrapped up};
      {dedicated, devoted}; {pledged, sworn}]
      [WordNet 1.5]
 
   2. Associated in an exclusive sexual relationship; also
    called {attached}. Opposite of {unattached}.
 
   Note: [Narrower terms: {affianced}, {bespoken}, {betrothed},
      {engaged}, {pledged}, {promised}(predicate); {married}]
      [Also See: {loving}.]
 
   Syn: attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. Consigned involuntarily to custody, as in a prison or
    mental institution.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 connected \connected\ adj.
   1. p. p. of {connect}. [Narrower terms: {abutting, adjacent,
    adjoining, bordering(prenominal), conterminous,
    coterminous, contiguous}] [Narrower terms: {adjunctive}]
    [Narrower terms: {affined}] [Narrower terms: {attached}]
    [Narrower terms: {contiguous, in contact}] [Narrower
    terms: {coupled, joined, linked}] [Narrower terms:
    {cursive, flowing}] [Narrower terms: {siamese}] [Narrower
    terms: {socially connected, well-connected}] {unconnected}
    [WordNet 1.5]
 
   2. being joined in close association.
 
   Syn: affiliated, attached.
     [WordNet 1.5]
 
   3. connected by a conductor so as to allow the flow of
    electric signals. [Narrower terms: {wired (vs. wireless)}]
    WordNet 1.5]
 
   4. (Music) legato. {staccato}
 
   Syn: flowing, smooth.
     [WordNet 1.5]
 
   5. associated with or accompanying.
 
   Syn: associated.
     [WordNet 1.5]
 
   6. (Computers) stored in, controlled by, or in direct
    communication with a central computer. [Narrower terms:
    {on-line (vs. off-line), online, on line(predicate)}]
 
   Syn: machine-accessible.
     [WordNet 1.5]
 
   7. switched on. [Narrower terms: {on-line (vs. off-line),
    online, on line(predicate)}]
 
   Syn: ready, on.
     [WordNet 1.5]
 
   8. having some relation.
 
   Syn: related.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attach \At*tach"\, v. t. [imp. & p. p. {Attached}; p. pr. & vb.
   n. {Attaching}.] [OF. atachier, F. attacher, to tie or
   fasten: cf. Celt. tac, tach, nail, E. tack a small nail, tack
   to fasten. Cf. {Attack}, and see {Tack}.]
   1. To bind, fasten, tie, or connect; to make fast or join;
    as, to attach one thing to another by a string, by glue,
    or the like.
    [1913 Webster]
 
       The shoulder blade is . . . attached only to the
       muscles.               --Paley.
    [1913 Webster]
 
       A huge stone to which the cable was attached.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To connect; to place so as to belong; to assign by
    authority; to appoint; as, an officer is attached to a
    certain regiment, company, or ship.
    [1913 Webster]
 
   3. To win the heart of; to connect by ties of love or
    self-interest; to attract; to fasten or bind by moral
    influence; -- with to; as, attached to a friend; attaching
    others to us by wealth or flattery.
    [1913 Webster]
 
       Incapable of attaching a sensible man. --Miss
                          Austen.
    [1913 Webster]
 
       God . . . by various ties attaches man to man.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect, in a figurative sense; to ascribe or
    attribute; to affix; -- with to; as, to attach great
    importance to a particular circumstance.
    [1913 Webster]
 
       Top this treasure a curse is attached. --Bayard
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. To take, seize, or lay hold of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To take by legal authority:
    (a) To arrest by writ, and bring before a court, as to
      answer for a debt, or a contempt; -- applied to a
      taking of the person by a civil process; being now
      rarely used for the arrest of a criminal.
    (b) To seize or take (goods or real estate) by virtue of a
      writ or precept to hold the same to satisfy a judgment
      which may be rendered in the suit. See {Attachment},
      4.
      [1913 Webster]
 
         The earl marshal attached Gloucester for high
         treason.             --Miss Yonge.
      [1913 Webster]
 
   {Attached column} (Arch.), a column engaged in a wall, so
    that only a part of its circumference projects from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To affix; bind; tie; fasten; connect; conjoin; subjoin;
     annex; append; win; gain over; conciliate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 attached \attached\ adj.
   1. fastened together. a picnic table with attached benches
    [WordNet 1.5]
 
   2. being joined in close association; -- of people or
    organizations.
 
   Syn: affiliated, connected
     [WordNet 1.5]
 
   3. fastened onto another object; -- of objects smaller than
    the main object.
    [WordNet 1.5]
 
   4. (Architecture) connected by a common wall or passageway;
    -- used of buildings. {detached}
    [WordNet 1.5]
 
   5. (Biology) permanently attached to a substrate; not free to
    move about. an attached oyster {vagile}
 
   Syn: sessile
     [WordNet 1.5]
 
   6. associated in an exclusive sexual relationship; --
    opposite of {unattached}.
 
   Note: Narrower terms include: {affianced, bespoken,
      betrothed, engaged, pledged, promised(predicate)};
      {married}. Also See: loving.
 
   Syn: committed.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attached
   adj 1: being joined in close association; "affiliated clubs";
       "all art schools whether independent or attached to
       universities" [syn: {affiliated}, {attached},
       {connected}]
   2: used of buildings joined by common sidewalls; "a block of
     attached houses" [ant: {detached}]
   3: associated in an exclusive sexual relationship [syn:
     {attached}, {committed}] [ant: {unattached}, {uncommitted}]
   4: fond and affectionate; "she was very attached to her father"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top