ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipope

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipope-, *antipope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipope[N] สันตะปาปาที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อค้านกับองค์ที่ถูกเลือกขึ้นตามกฎของคาทอลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立教皇[たいりつきょうこう, tairitsukyoukou] (n) antipope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipope \An"ti*pope\, n.
   One who is elected, or claims to be, pope in opposition to
   the pope canonically chosen; esp. applied to those popes who
   resided at Avignon during the Great Schism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipope
   n 1: someone who is elected pope in opposition to another person
      who is held to be canonically elected; "the antipopes
      resided in Avignon during the Great Schism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top