ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angevins

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angevins-, *angevins*, angevin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา angevins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *angevins*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Born Martine Langevin, she was the icon for "The Belle of Jura" cheese before becoming weather lady at Franche-Comté TV.Unter ihrem Geburtsnamen Martine Langevin verkörperte sie zunächst den Käse "Belle de Jura", bevor sie die Wetter-Fee bei Franche-Comté TV wurde. Nobody Else But You (2011)
I had this funny impression, as if I were Martine Langevin, the nobody, and another girl too.In diesem Moment überkam mich ein seltsames Gefühl. Einerseits war ich Martine Langevin, die Tochter eines Niemands. Nobody Else But You (2011)
"Martine Langevin" is no star's name.Martine Langevin. Komischer Name für einen Star. Nobody Else But You (2011)
Or a Martine Langevin.Oder von einer Martine LangevinNobody Else But You (2011)
But not always to the House of Angevin.Aber nicht immer des Hauses Angevin1500 (2014)
We hereby declare the House of Angevin restored to its proper place on the throne of Naples.Wir erklären die Rückkehr des Hauses Angevin auf seinen angestammten Platz auf dem Thron von Neapel. 1500 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGEVINE    EY1 NG G IH0 V AY0 N
LANGEVIN    L EY1 NG G IH0 V IH2 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top