ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alliances

AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alliances-, *alliances*, alliance
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alliances in battle lines shift, and the rules of engagement are rewritten.พันธมิตรในศึกยกระดับแนวรบ และกฏในการโรมรันพันตูถูกเขียนขึ้นใหม่ Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
No alliances form against him.จะได้ไม่รวมตัวกันแล้วหักหลังท่าน The Sunshine State (2008)
To promote our international business alliances.เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธมิตร.. ทางธุรกิจของเรา Invictus (2009)
- I had no idea he changed alliances.- ฉันไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนพันธมิตร Service (2009)
When I became obliged to the FBI, it was inevitable that my shift in alliances would be exposed.ตอนที่พ่อต้องจำใจทำงานให้กับ FBI มันเป็นสิ่งที่พ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผู้หนุนหลังจะต้องปรากฏตัวออกมา Na Triobloidi (2009)
We need to make some new alliances...เราต้องมีพันธมิตรใหม่... Smite (2009)
- The alliances of men are fragile.- กลุ่มพันธมิตรนั้นเปราะบางและอ่อนแอยิ่งนัก Assassin's Creed: Lineage (2009)
We made some new Mexi alliances, didn't fall in favor with Salazar.พวกเราตกลงได้เป็นพันธมิตรกันใหม่กับพวกเม็กซี่ โดยที่ไม่ให้ซาลาซาร์ร่วมงานด้วย Bainne (2010)
Means pulling up more charters, creating more alliances, organizing.ซึ่งหมายถึงการขยายอาณาเขตเพิ่ม ได้พันธมิตรเพิ่ม การจัดตั้งองค์กร Bainne (2010)
And the crown must forge new alliances.และกษัตริย์ต้องหา พันธมิตรใหม่ What Is Dead May Never Die (2012)
And these alliances must often be sealed in matrimony.และพันธมิตรเหล่านี้มัก ผนึกได้ด้วยการสมรส What Is Dead May Never Die (2012)
Emotional alliances between vampire and human are blasphemy.การเป็นพันธมิตรกับมนุษย์ เป็นการหมิ่นศาสนา Authority Always Wins (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIANCES    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alliances    (n) ˈəlˈaɪənsɪz (@1 l ai1 @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top