ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agave

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agave-, *agave*
Possible hiragana form: あがう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave[N] ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agaveสัปปะรดเทศ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agave (n) ˈəgˈɛɪviː (@1 g ei1 v ii)
agaves (n) ˈəgˈɛɪvɪz (@1 g ei1 v i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agave \A*ga"ve\ ([.a]*g[=a]"v[-e]), prop. n. [L. Agave, prop.
   name, fr. Gr. 'agayh`, fem. of 'agayo`s illustrious, noble.]
   (Bot.)
   A genus of plants (order {Amaryllidaceae}) of which the chief
   species is the maguey or century plant ({Agave Americana}),
   wrongly called Aloe. It takes from ten to seventy years,
   according to climate, to attain maturity, when it produces a
   gigantic flower stem, sometimes forty feet in height, and
   perishes. The juice has purgative and diuretic properties.
   The fermented juice is the {pulque} of the Mexicans;
   distilled, it yields {mescal}. A strong thread and a tough
   paper are made from the leaves, and the wood has many uses.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agave
   n 1: tropical American plants with basal rosettes of fibrous
      sword-shaped leaves and flowers in tall spikes; some
      cultivated for ornament or for fiber [syn: {agave},
      {century plant}, {American aloe}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 agave
  agave

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 agave /aɤ°avə/
  agave

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top