ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirably

AE1 D M ER0 AH0 B L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirably-, *admirably*, admirab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The crew as always continues to act admirably despite the rigors of our extended stay here in outer space.ลูกเรืออยู่เสมอยังคงทำหน้าที่ อย่างน่าทึ่งแม้จะมี ความโหดร้ายของการเข้าพัก ต่อเนื่องของเราที่นี่ในพื้นที่รอบนอก Star Trek Beyond (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirablyHe acquitted himself admirably at the track meet.
admirablyHe did it by himself, and admirably.
admirablyMy mother has borne her sorrow admirably.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLY AE1 D M ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirably (a) ˈædmɪrəbliː (a1 d m i r @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admirably \Ad"mi*ra*bly\, adv.
   In an admirable manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admirably
   adv 1: in an admirable manner; "the children's responses were
       admirably normal" [syn: {admirably}, {laudably},
       {praiseworthily}, {commendable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top