ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-shah-

SH AA1   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shah, *shah*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Shah[N] กษัตริย์, Syn. king, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shah(ชา) n. (อิหร่าน) กษัตริย์., See also: shahdom n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It reads like the main course at a shah wedding.อย่างกับกินอาหารหรูในงานแต่งระดับราชาแหนะ Virtual Reality Bites (2015)
Unless you goal is to look like a reject from the Shahs of Sunset.เว้นแต่เป้าหมายของเธอคือ พยายามดูเหมือนอ้วก จากเรื่อง Shahs of Sunset. Guilty Pleasures (2013)
Dietz, we got Shah P-I.D# d.ดิเอทซ์เราได้ชาห์ พีไอดี Lone Survivor (2013)
If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes.ถ้าคุณต้องการหมายเลข ประจำตัวผู้เสียในเชิงบวก ทราบว่าอิหร่านไม่มีติ่งหู Lone Survivor (2013)
Shah killed 20 Marines last week.อิหร่านฆ่านาวิกโยธิน 20 สัปดาห์ที่ผ่านมา Lone Survivor (2013)
♪ Ooh shah shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
♪ Ooh shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
♪ Ooh shah shah ooh shah shah# โอ้ ชา ชา โอ้ ชา ชา# Nationals (2012)
Shah shah shah shah shah# ชา ชา ชา ชา ชา# Nationals (2012)
Shah shah shah# ชา ชา ชา # Nationals (2012)
Shah shah shah# ชา ชา ชา # Nationals (2012)
Now the only mint outside of the US capable of printing our money, belonged to the Shah of Iran.โรงกษาปณ์มีอยู่นอกสหรัฐ ที่สามารถพิมพ์แบ๊งค์ดอลล่าปลอมได้ ของชาห์แห่งอิหร่าน/ระหว่างสงครามอิหร่าน-อิรัก มันหายไป The A-Team (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAH    SH AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shah    (n) ʃˈaː (sh aa1)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shah \Shah\ (sh[aum]), n. [Per. sh[=a]h a king, sovereign,
   prince. Cf. {Checkmate}, {Chess}, {Pasha}.]
   A former title of the supreme ruler in certain Eastern
   countries, especially Persia and Iran. [Written also
   {schah}.]
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Shah Nameh}. [Per., Book of Kings.] A celebrated historical
    poem written by Firdousi, being the most ancient in the
    modern Persian language. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Shah
   n 1: title for the former hereditary monarch of Iran [syn:
      {Shah}, {Shah of Iran}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 shah /za/ 
  shah

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top