ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-motive power-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: motive power, *motive power*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motive power[N] แหล่งพลังงานที่ทำให้เคลื่อนที่, See also: แรงที่ทำให้เคลื่อนที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is only one motive powerful enough to fuelมันมีแค่แรงจูงใจเพียงอย่างเีดียว ที่จะมีอำนาจพอสำหรับเติม The Townie (2010)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发动力[fā dòng lì, ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motive \Mo"tive\, a.
   Causing motion; having power to move, or tending to move; as,
   a motive argument; motive power. "Motive faculty." --Bp.
   Wilkins.
   [1913 Webster]
 
   {Motive power} (Mach.), a natural agent, as water, steam,
    wind, electricity, etc., used to impart motion to
    machinery; a motor; a mover.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motive power
   n 1: the power or ability to move [syn: {locomotion}, {motive
      power}, {motivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top