ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-listen,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: listen,, -listen,-, *listen,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, kids, ฟังนะลูก In a World Where the Kings Are Employers (2009)
N-Now listen, son.อนนี้ฟังลูกชาย Pinocchio (1940)
- Listen, it happens all the time.- ฟังมันเกิดขึ้นตลอดเวลา 12 Angry Men (1957)
- Listen, I...- ฟังฉัน ... 12 Angry Men (1957)
- Listen, sonny...- ฟังซันนี่ ... 12 Angry Men (1957)
Listen, you can't talk to me like that. Who do you think you are?ฟังคุณไม่สามารถพูดคุยกับผมอย่างนั้น ใครที่คุณคิดว่าคุณมีอะไรบ้าง 12 Angry Men (1957)
- Listen, you just take care of yourself.- Listen, you just take care of yourself. 12 Angry Men (1957)
- Now, listen, buddy...- Now, listen, buddy... 12 Angry Men (1957)
Listen, will you come on already with the optometrist bit?Listen, will you come on already with the optometrist bit? 12 Angry Men (1957)
Listen, he's right.Listen, he's right. 12 Angry Men (1957)
Nowhere Man, please listen, You don't know what you're missingผู้ชายที่ไหนโปรดฟัง คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณกำลังขาด หายไป Yellow Submarine (1968)
Nowhere Man, please listen, You don't know what you're missingผู้ชายที่ไหนโปรดฟัง คุณไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณกำลังขาด หายไป Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
listen, I keep telling him to listen, but he won't.
listen, Listen, all of you.
listen, Listen, the sound of secret minds.
listen, Listen, um, I was wondering, what are you and Molly doing tonight?
listen, Shut up and listen, kid.
listen, You never listen, no matter how many times I tell you.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\ (l[i^]s"'n), v. i. [imp. & p. p. {Listened}
   (l[i^]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Listening}.] [OE. listnen,
   listen, lustnen, lusten, AS. hlystan; akin to hlyst hearing,
   OS. hlust, Icel. hlusta to listen, hlust ear, AS. hlosnian to
   wait in suspense, OHG. hlos[=e]n to listen, Gr. kly`ein, and
   E. loud. [root]41. See {Loud}, and cf. {List} to listen.]
   1. To give close attention with the purpose of hearing; to
    give ear; to hearken; to attend.
    [1913 Webster]
 
       When we have occasion to listen, and give a more
       particular attention to some sound, the tympanum is
       drawn to a more than ordinary tension. --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. To give heed; to yield to advice; to follow admonition; to
    obey.
    [1913 Webster]
 
       Listen to me, and by me be ruled.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {To listen after}, to take an interest in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Soldiers note forts, armories, and magazines;
       scholars listen after libraries, disputations, and
       professors.              --Fuller.
 
   Syn: To attend; hearken. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Listen \Lis"ten\, v. t.
   To attend to. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Listen /listən/ 
  guiles; listings; stratagems; wiles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top