ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-kinsman-

K IH1 N Z M AE2 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: kinsman, *kinsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinsman[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
kinsman(n) ญาติผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For these six years past, you have seen neither kinsman nor any friend, but blade, shield and shaft.6 ปีที่ผ่านมา เจ้าไม่ได้พบญาติ และ เพื่อน นอกจาก ดาบ โล่ห์ และ หอก The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
KINSMAN    K IH1 N Z M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinsman    (n) kˈɪnzmən (k i1 n z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kinsman \Kins"man\ (k[i^]nz"man), n.; pl. {Kinsmen}
   (k[i^]nz"men).
   A man of the same race or family; one related by blood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kinsman
   n 1: a male relative

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top