ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-juxtaposition-

JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: juxtaposition, *juxtaposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juxtaposition[N] การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง, See also: การวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juxtaposition(จัคซทะโพซิซ'เชิน) n. การวางชิดกัน,การวางเคียงกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
juxtaposition(n) การวางติดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juxtapositionตำแหน่งเคียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People may think it's irony but it's really just an unfortunate juxtaposition of events.ผู้คนคิดว่ามันเป็นการเหน็บแนมแต่มันแต่เหตุบังเอิญที่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง The Bones on the Blue Line (2010)
This juxtaposition tells us there's more going on with him than we realize.เมื่อนำมาเทียบแบบนี้บอกเราได้ว่า มันมีอะไรเกี่ยวกับเขา มากกว่าที่เรารู้ Devil's Night (2010)
The juxtaposition of funerals and a killing...การตีข่าวงศพและการฆ่า The Twist in the Plot (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUXTAPOSITION JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juxtaposition (n) ʤˌʌkstəpəzˈɪʃən (jh uh2 k s t @ p @ z i1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Juxtaposition \Jux`ta*po*si"tion\
   (j[u^]ks`t[.a]*p[-o]*z[i^]sh"[u^]n), n. [L. juxta near +
   positio position: cf. F. juxtaposition. See {Just}, v. i.,
   and {Position}.]
   A placing or being placed in nearness or contiguity, or side
   by side; as, a juxtaposition of words.
   [1913 Webster]
 
      Parts that are united by a a mere juxtaposition.
                          --Glanvill.
   [1913 Webster]
 
      Juxtaposition is a very unsafe criterion of continuity.
                          --Hare.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juxtaposition
   n 1: the act of positioning close together (or side by side);
      "it is the result of the juxtaposition of contrasting
      colors" [syn: {juxtaposition}, {apposition}, {collocation}]
   2: a side-by-side position

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top