ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-inoperative-

IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inoperative, *inoperative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoperative(adj) ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้, See also: ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ, ซึ่งไร้ประโยชน์, Syn. ineffective, unworkable, useless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoperative(อินออพ'พะเร'ทิฟว) adj. ไม่ได้ผล,ไม่มีการกระทำ,ไม่ได้กระทำ., See also: inoperativeness n., Syn. inefficient

English-Thai: Nontri Dictionary
inoperative(adj) ไม่เป็นผล,ไม่มีผลบังคับ,ไม่ทำงาน,ไม่ได้กระทำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทำงาน(v) inoperative, Syn. เสีย, ชำรุด, Example: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย, Thai Definition: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสีย[sīa] (v) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order  FR: tomber en panne ; être hors d'usage

CMU English Pronouncing Dictionary
INOPERATIVE IH2 N AA1 P ER0 AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inoperative (j) ˌɪnˈɒpərətɪv (i2 n o1 p @ r @ t i v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inoperative \In*op"er*a*tive\, a. [Pref. in- not + operative.]
   Not operative; not active; producing no effects; as, laws
   renderd inoperative by neglect; inoperative remedies or
   processes. Inopercular

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inoperative
   adj 1: not working or taking effect; "an inoperative law" [ant:
       {operative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top