ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fall away-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fall away, *fall away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall away[PHRV] ตกลงมาจาก
fall away[PHRV] อยู่ต่ำลงไป, See also: ต่ำลงทันที, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall away[PHRV] แย่ลง, Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away[PHRV] เลิกสนับสนุน, See also: ตีตัวออกห่าง, Syn. fall off
fall away[PHRV] (หน้า) เรียวเล็กลง, See also: (หน้า) ผอมลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that the apple does not fall away from the fault, eh?เหมือนลูกไม้จะตกไม่ไกลต้น Chuck Versus the Dream Job (2009)
Our flower petals fall away one by one.กลีบดอกไม้ร่วงหล่นทีละกลีบ ทีละกลีบ I Need Romance (2011)
♪ never fall away ♪ ♪ ooh, ooh ♪ ♪ one of these days, letters are gonna fall from the sky ♪never fall away letters are gonna fall from the sky Nothing Gold Can Stay (2015)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fall away
   v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
      off}, {drop away}, {fall away}]
   2: diminish in size or intensity [syn: {fall off}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top