ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-defiant-

D IH0 F AY1 AH0 N T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: defiant, *defiant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defiant[ADJ] แสดงการท้าทาย, See also: ไม่ยอมทำตาม, ไม่เชื่อฟัง, แข็งขืน, ยั่ว, Syn. resistant, insubordinate, challenging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous

English-Thai: Nontri Dictionary
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Furyans. Defiant to the end.ชาวฟิวเรี่ยน แม้ตายก็ไม่ยอมสยบ The Chronicles of Riddick (2004)
Defiant to the end, huh?ดื้อด้านจนวาระสุดท้ายเลยใช่ไหม, หืม? V for Vendetta (2005)
Even now you are defiant in the face of annihilation and the presence of a god.ข้ายินดีสังหารผู้ใดก็ตามในทัพ เพื่อชัยชนะ 300 (2006)
Defiant to the end.ดื้อจนวินาทีสุดท้าย Dead Space: Downfall (2008)
No, he's the obsessive, defiant kind.ไม่... เขาเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับสิ่งท้าทาย Last Resort (2008)
No defiant last words, Dr. Jones?ไม่มีคำไว้อาลัยเหรอ,ดร.โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I tried to witness to her, but this girl is defiant to any type of help.ฉันพยายามที่จะเตือนหล่อน แต่หล่อน ท้าทายกับการช่วยทุกรูปแบบ Easy A (2010)
Ok, so she's defiant and she wants her parents to read it.โอเคเธอกำลังท้าทาย และเธออยากให้พ่อแม่ได้อ่านมัน The Fight (2010)
And she was adored throughout the kingdom as much for her defiant spirit as for her beauty.ทั่วทั้งราชอาณาจักรต่างปราบปลื้ม และยินดี ที่นางมีจิตใจที่กล้าหาญและเมตตา มีแพ้กับความงามของนาง Snow White and the Huntsman (2012)
Is it ego, a defiant show of strength?มันเป็นอีโก้ การท้าทายเพื่อแสดงความแข็งแกร่งเหรอ Illusion (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defiantHe often takes a defiant attitude toward us.
defiantHe suddenly took a defiant attitude toward the police officer.
defiantIt is his defiant attitude that made the chief angry.
defiantShe stood defiantly with arms akimbo.
defiantShe was very surprised at his sudden defiant attitude.
defiantThe defiant manner is characteristic of teenagers.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANT    D IH0 F AY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiant    (j) dˈɪfˈaɪənt (d i1 f ai1 @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trotzig; aufsässig; herausfordernd {adj} | trotziger; aufsässiger; herausfordernder | am trotzigsten; am aufsässigsten; am herausforderndstendefiant | more defiant | most defiant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defiant \De*fi"ant\, a. [Cf. F. d['e]fiant, p. pr. of d['e]fier.
   See {Defy}.]
   Full of defiance; bold; insolent; as, a defiant spirit or
   act.
   [1913 Webster]
 
      In attitude stern and defiant.      --Longfellow.
   -- {De*fi"ant*ly}, adv. -- {De*fi"ant*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defiant
   adj 1: boldly resisting authority or an opposing force; "brought
       up to be aggressive and defiant"; "a defiant attitude"
       [syn: {defiant}, {noncompliant}] [ant: {compliant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top