ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-critique-

K R AH0 T IY1 K   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: critique, *critique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critique[N] บทวิจารณ์, See also: ข้อเขียนที่วิจารณ์ประเด็นต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critique(คริทิด') {critiqued,critiquing,critiques} n. บทวิจารณ์,บทวิจารณ์สั้น ๆ ,วิธีการวิจารณ์. vt. วิจารณ์,วิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever want me to read anything, I could critique it for you.ถึงแม้ฉันจะเคยอ่านเรื่องอะไร ฉันน่าจะลงคอลั่มบทวิจารณ์ให้เธอได้ Pilot (2008)
Before you critique others, you could use some studying yourself.ก่อนที่จะแนะนำคนอื่น นายก็ต้องหัดศึกษามาให้พอก่อน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Remember this is? Kant Critique of Pure its Cause.จำนี่ได้ไหม ข้อวิพากษ์ของคานท์ว่าด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ Astro Boy (2009)
And critique it and give it to your publisher.แล้วก็วิจารณ์และส่งให้สำนักพิมพ์ A Dance with Death (2012)
That's not quite the artistic critique I was going for.นั่นไม่ใช่คำวิจารณ์เชิงศิลป์ที่ฉันอยากฟัง Snowden (2016)
RYUICHI MORIGUCHI'S CRITIQUE 3.0(วิจารณ์ 3.0 โดยโมริงุจิ ริวอิจิ) Disbanded (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
critiqueYou can critique it all you want and it won't change a thing. It's over.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บทวิจารณ์[N] critique, See also: criticism, Example: เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง, Count unit: บท, Thai definition: ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้ายแรงมาก[adj.] (rāiraēng māk) EN: critical   FR: critique

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITIQUE K R AH0 T IY1 K
CRITIQUE K R IH0 T IY1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critique (n) krˈɪtˈiːk (k r i1 t ii1 k)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critique \Cri*tique"\ (kr[i^]*t[=e]k"), n. [F. critique, f., fr.
   Gr. kritikh` (sc. te`chnh) the critical art, from kritiko`s.
   See {Critic}.]
   [1913 Webster]
   1. The art of criticism. [Written also {critic}.] [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A critical examination or estimate of a work of literature
    or art; a critical dissertation or essay; a careful and
    thorough analysis of any subject; a criticism; as, Kant's
    "Critique of Pure Reason."
    [1913 Webster]
 
       I should as soon expect to see a critique on the
       poesy of a ring as on the inscription of a medal.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A critic; one who criticises. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A question among critiques in the ages to come.
                          --Bp. Lincoln.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critique \Cri*tique"\, v. t. [Cf. {Critic}, v.]
   To criticise or pass judgment upon. [Obs.] --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critique
   n 1: an essay or article that gives a critical evaluation (as of
      a book or play) [syn: {review}, {critique}, {critical
      review}, {review article}]
   2: a serious examination and judgment of something;
     "constructive criticism is always appreciated" [syn:
     {criticism}, {critique}]
   v 1: appraise critically; "She reviews books for the New York
      Times"; "Please critique this performance" [syn: {review},
      {critique}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  review

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  critic

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 critique /kʀitik/ 
  critical

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top