ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-commotion-

K AH0 M OW1 SH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: commotion, *commotion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commotion[N] ความสับสนวุ่นวาย, Syn. ruckus, confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commotion(คะโม'เชิน) n. ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล, Syn. agitation ###A. calm

English-Thai: Nontri Dictionary
commotion(n) ความวุ่นวาย,ความสับสน,ความชุลมุนวุ่นวาย,ความจลาจล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, what's all the commotion about on the second floor?เฮ้ ! ชั้นสองมีจลาจลอะไรกันน่ะ ? Episode #1.1 (2006)
Can't you hear the commotion outside?แกไม่ได้ยินเสียงความสับสนวุ่นวายข้างนอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
I barely had enough time to plant the Golden Globe in Tom's room and run back downstairs, where I took advantage of the commotion and joined the crowd as they were all running outside.ที่จริง พวกคุณทำที่เหลือทั้งหมดให้ฉัน พวกคุณหันไปเล่นงานทอม อย่างที่ฉันวางแผนไว้เป๊ะ เรื่องก็เป็นงี้แหละ โลอิส And Then There Were Fewer (2010)
What's all the commotion next door?เกิดอะไรขึ้นกับห้องข้างๆนั่นเหรอ? The Guardian (2010)
For that first love, you're creating a commotion at the police station. How admirable!รักแรกทำให้คุณยุ่งยาก ที่สถานีตำรวจ มันน่าชื่นชมจริงๆ Finding Mr. Destiny (2010)
There is a huge commotion here. How can the wedding continue?มีเรื่องโกลาหลเกิดที่นี้ พิธีแต่งงานไม่สามารถดำเนินได้ต่อไปเหรอ? Episode #1.18 (2010)
Hey, what's all the commotion about?เรื่องวุ่นวายทั้งหมดคือเรื่องอะไรกัน Petty in Pink (2011)
Five men, blazing away in the north end causing a commotion like Pikeville's never seen.ชายห้าคนก่อเหตุทางด้านเหนือ สร้างความปั่นป่วน อย่างที่ไพค์วิลล์ไม่เคยเจอ Episode #1.3 (2012)
I was supposed to leave last night, but my departure was delayed because of the commotion you and your friends caused.ฉันควรที่จะไปจากที่นี่เมื่อคืน แต่การเดินทางของฉันล่าช้า เป็นเพราะความปั่นป่วนจากแก และเพื่อนของแก The Fugitives (2012)
Thank you. What's the commotion upstairs?ขอบใจ ข้างบนวุ่นวายอะไรกัน A Land Without Magic (2012)
Now a few moments later, there was a commotion down in the kitchen.อีกสักพักต่อมา มีเสียงดังขึ้นจากในครัว A Dance with Death (2012)
So what's the commotion outside?มีเรื่องวุ่นวายอะไรกันด้านนอก We Are Both (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMOTION    K AH0 M OW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commotion    (n) kˈəmˈouʃən (k @1 m ou1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f} | Aufregungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]
Erschütterung {f} | Erschütterungen {pl}commotion | commotions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commotion \Com*mo"tion\, n. [L. commotio: cf. F. commotion. See
   {Motion}.]
   1. Disturbed or violent motion; agitation.
    [1913 Webster]
 
       [What] commotion in the winds !    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A popular tumult; public disturbance; riot.
    [1913 Webster]
 
       When ye shall hear of wars and commotions. --Luke
                          xxi. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. Agitation, perturbation, or disorder, of mind; heat;
    excitement. "He could not debate anything without some
    commotion." --Clarendon.
 
   Syn: Excitement; agitation; perturbation; disturbance;
     tumult; disorder; violence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commotion
   n 1: a disorderly outburst or tumult; "they were amazed by the
      furious disturbance they had caused" [syn: {disturbance},
      {disruption}, {commotion}, {flutter}, {hurly burly}, {to-
      do}, {hoo-ha}, {hoo-hah}, {kerfuffle}]
   2: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
     {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]
   3: confused movement; "he was caught up in a whirl of work"; "a
     commotion of people fought for the exits" [syn: {whirl},
     {commotion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top