ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-altostratus-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: altostratus, *altostratus*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altostratusเมฆแอลโตสเตรตัส (อส. - As) [อุตุนิยมวิทยา]
altostratusอัลโตสเตตัส, แผ่นเมฆหนามีสีเทาหรือสีเทาแกมน้ำเงิน ก่อตัวอัดแน่นที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตสเตรตัส[n.] (mēk altōsatrētas) EN: altostratus   FR: altostratus [m]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 altostratus \altostratus\, Alto-stratus \Al`to-stra"tus\, n. [L.
   altus high + L. & E. stratus.] (Meteor.)
   A cloud formation similar to cirro-stratus, but heavier and
   at a lower level; a stratus cloud at an intermediate altitude
   of 2 or 3 miles.
   [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altostratus
   n 1: a stratus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles
      [syn: {altostratus}, {altostratus cloud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top