ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-adherent-

AH0 D HH IH1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adherent, *adherent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent(adj) ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. attached
adherent(n) พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherentชิดกัน [ โครงสร้างต่างกัน ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adherent placentaรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adherent tongue; ankyloglossia; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adherentI was never an adherent of Christianity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดตาม[tittām] (adj) FR: adhérent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADHERENT AH0 D HH IH1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adherent (n) ˈədhˈɪəʳrənt (@1 d h i@1 r @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger { m }; Anhängerin { f } | Anhänger { pl }adherent | adherents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, a. [L. adhaerens, -entis, p. pr.: cf. F.
   adh['e]rent.]
   1. Sticking; clinging; adhering. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Attached as an attribute or circumstance.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Congenitally united with an organ of another kind,
    as calyx with ovary, or stamens with petals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, n.
   1. One who adheres; one who adheres; one who follows a
    leader, party, or profession; a follower, or partisan; a
    believer in a particular faith or church.
    [1913 Webster]
 
   2. That which adheres; an appendage. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Follower; partisan; upholder; disciple; supporter;
     dependent; ally; backer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adherent
   adj 1: sticking fast
   n 1: someone who believes and helps to spread the doctrine of
      another [syn: {disciple}, {adherent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top