ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-缅甸-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 缅甸, *缅甸*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缅甸[Miǎn diàn, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] Myanmar (or Burma), #9,659 [Add to Longdo]
缅甸联邦[Miǎn diàn lián bāng, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] Union of Myanmar, official name of Burma since 1998 [Add to Longdo]
缅甸[miǎn diàn yǔ, ㄇㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] Burmese (language of Myanmar) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its martyrdom stands for thousand upon thousand of other martyrdoms in Poland, in Russia, in Burma, in China, in a world at war.[CN] 它的殉难代表着数以千计 发生在其他地方的殉难, 在波兰,在俄国, 在缅甸,在中国, Remember (1974)
It is believed she was running away with Lun Tha... man who bring her here from Burma.[CN] 她是跟从缅甸护送她来的... 伦山一起逃跑的 The King and I (1956)
Man is Lun Tha, emissary from court of Burma.[CN] 那个人叫伦山,是缅甸使者 The King and I (1956)
But with Commonwealth forces again poised to push the Axis out of Africa, they were again denuded of troops and equipment, this time for the Far East, where Japan's entry into the war threatened British bases in Burma and Malaya.[CN] 但当英联邦部队正预备再次 把轴心国(部队)赶出非洲, 他们又再次被剥夺了部队和装备, 这次是为了远东, 在那里日本的参战威胁到了 缅甸和马来亚的英国基地 The Desert: North Africa - 1940-1943 (1973)
No clothes mean how poor is king of Burma.[CN] 他没衣服穿... 说明缅甸国王很穷 The King and I (1956)
And this girl is present to me from a Burma prince.[CN] 这个女孩是缅甸王子给我的礼物 The King and I (1956)
He bring present to king from prince of Burma.[CN] 他把缅甸王子给国王的礼物带来了 The King and I (1956)
Indians, Burmese, Siamese.[CN] 还有印度人,缅甸人,暹罗人. The Bridge on the River Kwai (1957)
Its martyrdom stands for thousand upon thousand of other martyrdoms in Poland, in Russia, in Burma, in China, in a world at war.[CN] 它的殉难代表着数以千计 发生在其他地方的殉难, 在波兰,在俄国, 在缅甸,在中国, A New Germany: 1933-1939 (1973)
Burma.[CN] 缅甸 The King and I (1956)
Here is king of Burma.[CN] 这是缅甸国王 The King and I (1956)
After 12 years in the Burmese jungle, I'm starving, Lady Agatha.[CN] 缅甸丛林里呆了12年之后 我是饿得要死啦 赛舟女士 Sunset Boulevard (1950)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top