ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-成千上万-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 成千上万, *成千上万*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成千上万[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see thousands of marching men.[CN] 我看到成千上万的大军 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
So a million people will know what's going on. Why, I...[CN] 为了成千上万的人知道 发生什么事,我... His Girl Friday (1940)
Yes, there have been thousands and thousands of couples just like us... going their separate ways, never realizing the other was waiting somewhere.[CN] 对 有成千上万 Yes, there have been thousands and thousands... 像我们一样的一对 of couples just like us... 过分开的日子 going their separate ways... I Married a Witch (1942)
There's even something subhuman about him.[CN] 他甚至像个类人猿,成千上万年过去了 而他,斯坦利. A Streetcar Named Desire (1951)
There are thousands of papers stretching back over hundreds of years affecting Belle Reve as piece by piece, our improvident grandfathers exchanged the land for their epic debauches to put it mildly.[CN] 那有成千上万的文件,可以上溯到几百年前,我们 毫无远见的祖先为了他们的淫欲一点点的卖了贝尔立夫 A Streetcar Named Desire (1951)
The city spent hundreds of thousands of dollars, tied up the whole police force.[CN] 政府要花费成千上万的金钱 整个警察局都忙于对付他 几个月 The Enforcer (1951)
Thousands of little okays made out on little pieces of paper... not to mention five carbon copies.[CN] 要在成千上万的纸上盖上同意 还不包括五份副本 Sorry, Wrong Number (1948)
But hundreds of thousands of people will care![CN] 但是成千上万的人会在乎 Sunset Boulevard (1950)
There are cellars, rivers, lakes, any one of a thousand places to unload a body.[CN] 有地窖, 河, 湖, 成千上万的地方 可以丢弃一具尸体 Union Station (1950)
And I been wonderin' if... all our folks got together and yelled...[CN] 而成千上万的农民却将要饿死 我在想是否... 我们能团结起来抗议 The Grapes of Wrath (1940)
Don't you know millions of people go out there every year and wind up polishing cuspidors?[CN] 你难道不知道 每年成千上万的人被忽悠到那儿擦痰盂罐吗? Detour (1945)
And along with them, a great many thousand New Yorkers played out their roles also.[CN] 与他们一起表演的还有 成千上万的纽约市民 The Naked City (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top