ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-对话-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 对话, *对话*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is the most ghoulish conversation.[CN] 这是我听过最精彩的对话 All About Eve (1950)
I'm glad the conversation has taken a scientific turn.[CN] 对话终于出现转机了 我很欣慰 Design for Living (1933)
And the conversation while hectic was at least pitched low.[CN] 这段脸红筋暴的对话好在没有引起什么冲突 Detour (1945)
We are bored each other with conversation for a couple of hours longer.[CN] 几个小时后 我们很快对彼此间的对话感到无聊了 Detour (1945)
I think in order to finish my talk with Herr Bomasch, you had better take the second car.[CN] 我觉得为了继续我和赫尔. 布玛什 先生的对话你最好坐第二辆 Night Train to Munich (1940)
"Conversation between John Huberman and daughter Alicia,[CN] 约翰休伯曼和他女儿的对话 Notorious (1946)
Then, out of a clear sky, I was cut into this ghastly conversation... between two killers.[CN] 然后,晴天一声霹雳,我被切进了两个杀手之间 可怕的对话 Sorry, Wrong Number (1948)
We've been having a most interesting conversation.[CN] 我们一直在进行一场有趣的对话 The Lodger (1944)
You could for a need study a speech of some dozen or sixteen lines that I would set down and insert in it, could you not?[CN] 有个小要求 我想临时插进去十五 六行的对话 到时候你们能不能背出来啊 Hamlet (1948)
People around here are going to hear you talk.[CN] 别人会听到我们的对话 Detour (1945)
What it needs is maybe a little more dialogue.[CN] 或许你应该再加些对话 Sunset Boulevard (1950)
Do I have to have a reason when I overheard two murderers?[CN] 理由? 我听到了两个杀手的对话这不是理由吗? Sorry, Wrong Number (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top