ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

铁丝网

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -铁丝网-, *铁丝网*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁丝网[tiě sī wǎng, ㄊㄧㄝˇ ㄙ ㄨㄤˇ, / ] wire netting, #31,243 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you like to hitch up the team and haul that wire from Grafton's?[CN] 你能帮我套好车 然后去格拉夫顿的店里把铁丝网拉回来吗 Shane (1953)
There is no barbed wire... no stockade... no watchtower.[CN] 这里没有铁丝网. 没有围栏. 也没有了望哨. The Bridge on the River Kwai (1957)
Past searchlights, machine guns, barbed wire?[CN] 要越过这些探射灯,机关枪 还有铁丝网吗? Night Train to Munich (1940)
I've been holding wire for Starrett for quite a spell.[CN] 斯塔雷特的铁丝网在我这儿放着 可有一段时间了 Shane (1953)
- Down by the wire.[CN] 在铁丝网那边. The Desert Rats (1953)
- I came to get wire for Joe Starrett.[CN] 我是来为乔·斯塔雷特取铁丝网 Shane (1953)
Ten percent more in getting through no-man's-land... and 20 percent more getting through the wire.[CN] 10%以上能突破到无人地带 20%以上能突破到铁丝网 Paths of Glory (1957)
They cut Mr. Wright's fence and Mr. Shipstead's too.[CN] 他们剪断了莱特家的铁丝网 也剪了西普斯代家的 Shane (1953)
Drain pipe wire.[CN] 排水管铁丝网 Drain pipe wire. This Gun for Hire (1942)
No need for barbed wire here.[CN] 这里是不需要铁丝网. The Bridge on the River Kwai (1957)
I had me flaming' foot caught in the flaming' wire![CN] 我的腿被铁丝网挂住了. The Desert Rats (1953)
German wire, machine gun posts, identification of bodies.[CN] 德军的铁丝网,机枪位置,人数 Paths of Glory (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top