ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

里山

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -里山-, *里山*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里山[Ā lǐ shān, ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ, / ] Alishan, mountain in Taiwan, #48,946 [Add to Longdo]
里山[Ā lǐ shān xiāng, ㄚ ㄌㄧˇ ㄕㄢ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Alishan (village in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm telling you, Mr. Hammerschmidt, that your intimidation tactics will not work here in Mount Columbus.[CN] 我告诉你, Hammerschmidt先生, 您的恐吓战术 将无法正常工作 这里山哥伦布。 Last Ounce of Courage (2012)
I think it's good of me, to bury you in this scenic place.[CN] 这里山明水秀,把你葬在这里 也算对得起你了 The Shaolin Temple (1982)
Grander than the A-Lee Mountain. Thank you.[JA] あの阿里山より高く Night Market Hero (2011)
This is a photo of it, taken at 8:50 p.m.[JA] 時刻は 午後8時50分 里山さんが 事件に 巻き込まれる10分前です Hero (2007)
An officer approached and handed her... the wedding rings that had fallen from Mr. Satoyama's bag.[JA] 里山さんのかばんから 転げ落ちた― 結婚指輪を手渡したそうです Hero (2007)
But the man suddenly struck Mr. Satoyama with his fist.[JA] 里山さんの顔を 右手のこぶしで殴りました 鼻骨にヒビが入っていたのは その時のケガです Hero (2007)
An ambulance arrived 10 minutes later.[JA] 救急車が駆けつけたのは 通報から10分後 里山さんの心臓は Hero (2007)
He put the rings in his bag and called his fiancee, Megumi.[JA] 里山さんは 2つの指輪の 入ったケースをかばんにしまい 婚約者の松本めぐみさんに 電話をかけました Hero (2007)
About 350 miles to the west is a town with magnificent scenery and great talent.[CN] 由这里向西走大约350里那里山清水秀,人杰地灵 The Millionaires' Express (1986)
Four years ago, "The Damsel from Alishan".[CN] 四年前,阿里山的姑娘 The Way We Dance (2013)
Famed for our mountains and rivers[CN] 表里山河 留美誉 Mountains May Depart (2015)
By the time she arrived...[JA] 彼女が病院に駆けつけた時 里山さんは すでに 息を引き取ってました Hero (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top