ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谢谢

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谢谢-, *谢谢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谢谢[xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙, / ] to thank; thanks, #957 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, thank you.[CN] 不对,谢谢你才对 The Polar Express (2004)
Of course.[CN] 当然了,谢谢他所做的事 Two Brothers (2004)
Thanks for stopping the train for me.[CN] 谢谢你,停车让我上来 The Polar Express (2004)
Thank you.[CN] 谢谢 The Polar Express (2004)
Show your tickets. Have your tickets ready.[CN] 拿出车票,准备好车票,谢谢 The Polar Express (2004)
Thank you.[CN] -谢谢 Van Helsing (2004)
270 Guineas at the back. Thank you, sir 300![CN] 后面有人喊270基尼 谢谢,先生 Two Brothers (2004)
Thank you.[CN] 谢谢 Van Helsing (2004)
Thank you.[CN] 谢谢 The Polar Express (2004)
Thank you, mademoiselle.[CN] 谢谢你,小姐 Two Brothers (2004)
Thank you. Double-locked here.[CN] 谢谢你,这里双保险 The Polar Express (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top