ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

腰缠万贯

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腰缠万贯-, *腰缠万贯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腰缠万贯[yāo chán wàn guàn, ㄧㄠ ㄔㄢˊ ㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ, / ] lit. ten thousand strings of cash in money belt (成语 saw); carrying lots of money; extremely wealthy; loaded, #54,312 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. All the money in the world, and what good is it?[CN] 我腰缠万贯,但又有何用? Some Like It Hot (1959)
Shoot you in the head and make Vegas beachfront property.[CN] 把你杀死然后腰缠万贯 Black Dawn (2005)
He cost a lot of money.[CN] 它腰缠万贯 Lehrmädchen-Report (1972)
Pockets ain't empty, cuz.[CN] 有人腰缠万贯 2 Fast 2 Furious (2003)
We have it up to here.[CN] -他们习惯腰缠万贯 一旦穷了,他们就会耍手段 Czech Dream (2004)
People like him make millions of dollars... playing people like us for chumps.[CN] 唐纳德・辛克莱尔,像他这样腰缠万贯的人 把我们这样的老百姓当作木偶一样摆布 Rat Race (2001)
We all get stinkin' rich and go buy fuckin' great big houses in Cheshire.[CN] 我们会变得腰缠万贯,富得能 到柴郡(英格兰西北部)买大别墅 Control (2007)
And when he comes back he's become this wealthy man.[CN] 当他回来的时候 他已经是腰缠万贯 The Jane Austen Book Club (2007)
Hot wife, tons of dough, then bam![CN] How wife, tons of dough, 怀抱佳人 腰缠万贯 Then bam! 结果突然之间 My Husband, the Pig (2007)
One with a large heart... the other with a large pocket to pay the bills.[CN] - 当然了,一位是宽宏大量的人 一位是腰缠万贯的人 Kabhi Khushi Kabhie Gham... (2001)
There has to be a defendant, and one with very deep pockets. This is not an inexpensive case to try.[CN] 得有个被告啊 还必须是腰缠万贯的被告 A Civil Action (1998)
Everybody knows that Patchett's worth a boatload of greenbacks.[CN] 每个人都知道巴却他腰缠万贯 L.A. Confidential (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top