ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

紫苏

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紫苏-, *紫苏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫苏[zǐ sū, ㄗˇ ㄙㄨ, / ] basil; Perilla frutescens, #48,444 [Add to Longdo]
紫苏[yáng zǐ sū, ㄧㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨ, / ] sage (herb) [Add to Longdo]
紫苏[zǐ sū shǔ, ㄗˇ ㄙㄨ ㄕㄨˇ, / ] genus Perilla (includes basil and mints) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- like perilla oil, sesame...[CN] - 比如 紫苏油和芝麻 My Wife Is a Gangster 3 (2006)
-Yes. Is this how you eat normally?[CN] -可以不吃紫苏吗? -可以 Three Crushes (2015)
-Not enough basil.[CN] - 紫苏放得不够 It Could Happen to You (1994)
OK. Pinch of basil.[CN] 好的,一些紫苏 Mrs. Doubtfire (1993)
This bottle of basil your mother gave me has another label underneath.[CN] 你妈给我的这瓶罗勒(紫苏) 下面还有另一个标签 Marie's Meatballs (1998)
Some sage. Eggplant. Olive oil.[CN] 香紫苏油,茄子 橄榄油,玉米棒 Accepted (2006)
Doesn't that shiso smell lovely?[CN] 你闻闻看这个紫苏很香吧? Arrietty (2010)
And a bit of sugar, perhaps? We could have shiso juice and sugar for the tea.[CN] 还有方糖可以打紫苏 Arrietty (2010)
With a bit of sugar I could make shiso juice.[CN] 加了糖就可以打杯好喝的紫苏 Arrietty (2010)
Carmen, I'm out of basil. Can you save me?[CN] 卡门 我的紫苏用完了 你还有吗 Darling Companion (2012)
Oregano and basil mostly.[CN] 披萨草和紫苏居多 We're the Millers (2013)
Fish sauce with mayonnaise and a touch of basil. I like basil.[CN] 还有一点紫苏,我喜欢紫苏 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top