ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

石灰岩由海螺和 珊瑚中的矿 [...] 它实际上却是在水下形成的

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -石灰岩由海螺和 珊瑚中的矿 [...] 它实际上却是在水下形成的-, *石灰岩由海螺和 珊瑚中的矿 [...] 它实际上却是在水下形成的*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Limestone is composed of minerals derived from marine shells and corals, so although this rocky escarpment in the United States is now hundreds of metres above sea level it was actually formed under water.[CN] 石灰岩由海螺和 珊瑚中的矿物沉积后形成 所以,尽管美国境内的这座石壁 如今矗立在海平面以上几百米高的地方 它实际上却是在水下形成的 Caves (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

石灰岩 (shí huī yán) (yóu)海螺 () () 珊瑚 (shān hú) (zhōng) (de)矿物 (kuàng wù)沉积 (chén jī) (hòu)形成 (xíng chéng) 所以 (suǒ yǐ)尽管 (jǐn guǎn)美国 (Měi guó)境内 (jìng nèi) (de)这座 ()石壁 () 如今 (rú jīn)矗立 (chù lì) (zài)海平面 (hǎi píng miàn)以上 (yǐ shàng)几百米 () (gāo) (de)地方 (dì fāng) ()实际上 (shí jì shàng)却是 () (zài)水下 (shuǐ xià)形成 (xíng chéng) (de)

 


  

 
石灰岩
 • (せっかいがん) (n) limestone [EDICT]
 • (shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ) limestone [CE-DICT]
 • (よし) (n) reason; significance; cause; (P) [EDICT]
 • (yóu, ㄧㄡˊ) to follow; from; it is for...to; reason; cause; because of; due to; to; to leave it (to sb); by (introduces passive verb) [CE-DICT]
海螺
 • (つぶ;つび(ok);つみ(ok);ツブ) (n) (1) (つぶ, ツブ only) (uk) whelk (esp. Neptunea and Buccinum spp.); (2) (See 螺・にし) small spiral-shelled snail (esp. a pond snail) [EDICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
珊瑚
 • (さんご) (n) coral [EDICT]
 • (shān hú, ㄕㄢ ㄏㄨˊ) coral [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
矿物
 • (kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ) mineral [CE-DICT]
沉积
 • (chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ) sediment; deposit; sedimentation (geol.) [CE-DICT]
 • (ご) (suf) (See 午後) after [EDICT]
 • (きさき;きさい(后)(ok)) (n) empress; queen [EDICT]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) empress; queen; surname Hou [CE-DICT]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) back; behind; rear; afterwards; after; later [CE-DICT]
形成
 • (けいせい) (n,vs,adj-no) formation; molding; taking form; (P) [EDICT]
 • (xíng chéng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ) to form; to take shape [CE-DICT]
所以
 • (ゆえん) (n) reason; way of doing; cause; grounds [EDICT]
 • (suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ) therefore; as a result; so [CE-DICT]
尽管
 • (jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ) despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating [CE-DICT]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT]
境内
 • (けいだい) (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P) [EDICT]
 • (jìng nèi, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ) within the borders; internal (to a country); domestic [CE-DICT]
石壁
 • (いしかべ;せきへき) (n) (1) stone wall; dry wall; (2) rocky cliff; stone precipice [EDICT]
如今
 • (rú jīn, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ) nowadays [CE-DICT]
矗立
 • (chù lì, ㄔㄨˋ ㄌㄧˋ) to tower; standing tall and upright (of large building) [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
海平面
 • (hǎi píng miàn, ㄏㄞˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ) sea level [CE-DICT]
以上
 • (いじょう) (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P) [EDICT]
 • (yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ) more than; above; over; the above-mentioned [CE-DICT]
 • (こう) (suf) (1) (abbr) (See 高等学校) High (abbreviation of "High School" following a school's name); (pref) (2) (See 高レベル) high- [EDICT]
 • (たか(P);だか) (n,n-suf) (usu. だか when n-suf) quantity; amount; volume; number; amount of money; (P) [EDICT]
 • (gāo, ㄍㄠ) high; tall; fig. above average; height; (honorific) your [CE-DICT]
 • (Gāo, ㄍㄠ) surname Gao [CE-DICT]
地方
 • (ちほう(P);じかた) (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [EDICT]
 • (dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ) region; regional (away from the central administration) [CE-DICT]
 • (dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙) area; place; space; room; territory; part; respect [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
实际上
 • (shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ) in fact; in reality; as a matter of fact; in practice [CE-DICT]
水下
 • (shuǐ xià, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄚˋ) under the water; submarine [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top