ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

痴心妄想

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -痴心妄想-, *痴心妄想*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used, #53,892 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I get mad at myself for wanting to... and then I get mad at myself for being dumb enough to think that I could.[CN] 然后我生自己气因为痴心妄想... 然后我生自己气因为痴心妄想到以为能赢 Smile (1975)
He thinks he's such a lady killer l've a girl back home who's unlike any other[CN] 他痴心妄想 自得其乐 在我故乡有魂萦梦系的爱人 Mulan (1998)
Don't even think about it![CN] 别痴心妄想 Insignificance (1985)
-Let your soul rest. He's not coming back.[CN] -别痴心妄想了 他不会回来了 Hotel Fear (1978)
So you think. You are well enough to leave now[CN] 你痴心妄想 你现在身体好到可以离开了 Sensuela (1973)
No, don't count on it.[CN] 不 别痴心妄想 Navajo Joe (1966)
That's just wishful thinking.[CN] 那不过是痴心妄想. The Devil's Backbone (2001)
She doesn't like you anymore. Get that through your greasy head![CN] 她不喜欢你了 别痴心妄想 Coming to America (1988)
You can forget about that, 'cause Griss gets off in 47 minutes.[CN] 别痴心妄想了 我还有47分钟就要下班 Bringing Out the Dead (1999)
He's got another thing coming... if he thinks he's gonna make it with me.[CN] 他痴心妄想... 如果他以为能成功搞上我 Hot Dog... The Movie (1984)
But most of all I'm tired of that jackoff and all of his bullshit.[CN] 我最恨的是... 我受不了那家伙的痴心妄想 The Matrix (1999)
So don't get your hopes up.[CN] 所以别痴心妄想 Come Dance with Me! (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top